รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการออกบูธนิทรรศการ “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G Avenue Zone A (ใต้ลาน Skywalk) MBK Center  งบประมาณ 331,000.00 บาท เบิกจ่าย 80,000.00 บาท คงเหลือ 251,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุจัดนิทรรศการ สร้างภูมิคุ้มกัน (CODING) ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 56,816.00 28  มี.ค. 2566
2 เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-จัดนิทรรศการฯ (CODING) ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 23,184.00 30  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved