รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  งบประมาณ 429,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 429,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved