รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 3  งบประมาณ 182,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 182,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved