รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  งบประมาณ 454,500.00 บาท เบิกจ่าย 445,000.00 บาท คงเหลือ 9,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 454,500.00 3  มี.ค. 2564
2 เบิกเกินส่งคืนเงินอุดหนุน รร.พิบูลอุปถัมภ์ -9,500.00 23  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved