รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%) จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ่ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบประมาณ 34,535,858.00 บาท เบิกจ่าย 34,535,858.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุนทั้วไป 37 โรงเรียน 34,535,858.00 23  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved