รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 (30%) 1. ค่าหนังสือเรียน 4,830,382 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,339,325 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,668,810 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,856,020 บาท 5. ค่าจัดการเรียนการสอน 7,349,500 บาท  งบประมาณ 18,044,037.00 บาท เบิกจ่าย 18,044,037.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18,044,037.00 17  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved