รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท   งบประมาณ 36,000.00 บาท เบิกจ่าย 36,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเหมาครูธุรการ 4 ราย 4 โรงเรียน 36,000.00 27  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved