รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   นักการภารโรง จำนวน 9 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท  งบประมาณ 85,050.00 บาท เบิกจ่าย 85,050.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ก.ย.64 81,000.00 17  ก.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรง ก.ย.64 4,050.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved