รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 84,570 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 123,390 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,995,166 บาท  งบประมาณ 2,163,126.00 บาท เบิกจ่าย 2,163,126.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุนทั่วไป 2,163,126.00 23  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved