รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (70%) 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ค่าจัดการเรียนการสอน   งบประมาณ 26,128,839.00 บาท เบิกจ่าย 26,128,839.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุนทั่วไป 37 โรง 26,128,839.00 17  พ.ย. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved