รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท  งบประมาณ 979,200.00 บาท เบิกจ่าย 979,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเดือน ต.ค.63 475,161.29 23  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 9,503.00 23  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าจ้างเดือน พ.ย.63 480,000.00 23  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินปะะกันสังคม เดือน พ.ย.63 9,600.00 23  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าจ้างเดือน ธ.ค.63 4,935.71 23  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved