รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท  งบประมาณ 126,000.00 บาท เบิกจ่าย 126,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครู ต.ค.-พ.ย.63 รร.บ้านหนองบอน 18,000.00 11  ม.ค. 2564
2 เบิกค่าจ้างครู ต.ค.-พ.ย.63 รร.ไทยรัฐฯ 18,000.00 11  ม.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างครู ต.ค.-พ.ย.63 รร.วัดประยุรวงศาวาส 18,000.00 11  ม.ค. 2564
4 เบิกค่าจ้างครู ต.ค.-พ.ย.63 รร.ดาราคาม 18,000.00 11  ม.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างครู ต.ค.-พ.ย.63 รร.วัดหงส์รัตนาราม 18,000.00 11  ม.ค. 2564
6 เบิกค่าจ้างครู ต.ค..-พ.ย.63 รร.วัดหนัง 18,000.00 11  ม.ค. 2564
7 เบิกค่าจ้างครู ต.ค.-พ.ย.63 รร.พิบูลอุปถัมภ์ 18,000.00 11  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved