รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท   งบประมาณ 1,368,914.00 บาท เบิกจ่าย 1,368,914.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างคืนครูธุรการ เม.ย.64 369,164.29 30  เม.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการ เม.ย.64 23,250.00 30  เม.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูเดือน พ.ค.64 465,000.00 20  พ.ค. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ค.64 23,250.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างครูธุุรการเดือน มิ.ย.64 465,000.00 23  มิ.ย. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคมเดือน มิ.ย.64 11,625.00 23  มิ.ย. 2564
7 เบิกประกันสังคมครูธุรการ เดือน ก.ค.64 11,624.71 9  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved