รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท   งบประมาณ 18,000.00 บาท เบิกจ่าย 18,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือน พ.ค.64/4โรงเรียน 13,064.48 23  มิ.ย. 2564
2 เบิกค่าจ้างครูเดือน มิ.ย.64 4,935.52 7  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved