รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2564) 1. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวนเงิน 1,164,400 บาท 2. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวนเงิน 964,900 บาท  งบประมาณ 2,129,300.00 บาท เบิกจ่าย 2,129,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤตตกเบิก ก.ค.64 526,343.23 9  ส.ค. 2564
2 เบิกประกันสังคมตกเบิก เดือน ก.ค.64 13,500.00 9  ส.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูตกเบิก เดือน ส.ค.64 555,000.00 23  ส.ค. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤต ส.ค.64 13,500.00 23  ส.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤตเดือน ก.ย.64 56,056.77 20  ก.ย. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการโรงเรียน ก.ค.64 0.29 9  ส.ค. 2564
7 เบิกค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.64 465,000.00 9  ส.ค. 2564
8 เบิกค่าจ้างครูธุรการ เดือน ส.ค.64 465,000.00 23  ส.ค. 2564
9 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการเดือน ส.ค.64 11,625.00 23  ส.ค. 2564
10 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือน ก.ย.64 23,274.71 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved