รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ อัตราเดือนละ 15,000.- บาท พร้อมเงินชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 5 จำนวนเงิน 750 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. -ก.ย.2564)   งบประมาณ 94,500.00 บาท เบิกจ่าย 87,930.00 บาท คงเหลือ 6,570.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูตกเบิกเดือน ก.ค.64 24,930.00 23  ส.ค. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมเดือน ก.ค.64 750.00 23  ส.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูเดือน ส.ค.64 30,000.00 23  ส.ค. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมเดือน ส.ค.64 750.00 23  ส.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างเดือน ก.ย.64 30,000.00 17  ก.ย. 2564
6 เบิกเงินประกันสังตม ก.ย.64 1,500.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved