รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  งบประมาณ 350,000.00 บาท เบิกจ่าย 350,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม รร.ไทยรัฐวิทยา 116,400.00 29  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าจ้างเขียนโปรแกรมโครงการเพิ่มพูนทักษะNew Normal ของไทยรัฐฯ 10,000.00 29  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างเขียนโปรแกรมโครงการเพิ่มพูนทักษะNew Normal ของไทยรัฐฯ 161,650.00 29  ก.ย. 2564
4 เบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มพูนทักษะเยาวชน New Normal ของ รร.ไทยรัฐฯ 26,750.00 29  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าจ้างเขียนโปรแกรมโครงการเพิ่มพูนทักษะ New Normal รร.ไทยรัฐฯ 35,200.00 29  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved