รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,800.00 บาท คงเหลือ 5,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเขียนโปรแกรมโครงการเพิ่มพูนทักษะ New Normal รร.ไทยรัฐวิทยา 4,800.00 29  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved