รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092211)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)  (4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  322,000.00  0.00  0.00  301,313.00  20,687.00 93.58
1.2  รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2565) (ง 241/ ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  46,300.00  0.00  0.00  8,470.00  37,830.00 18.29
1.3  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คร้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) (4762 ครั้งที่ 28 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  386,000.00  0.00  0.00  386,000.00  0.00 100.00
1.4  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คร้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) (501 ครั้งที่ 190 ลว. 8  ก.พ. 2565) งบสำนักงาน  96,500.00  0.00  0.00  96,500.00  0.00 100.00
1.5  รายการเงินสมสบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2565) (1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  150,000.00  0.00  0.00  49,092.77  100,907.23 32.73
1.6  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคมถึงพฤษภาคม 2565) (ง 241/1190 ครั้งที่ 318 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  289,500.00  0.00  0.00  127,992.77  161,507.23 44.21
- รวม  1,290,300.00  0.00 0.00 969,368.54 320,931.46 75.13  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200043206100000)
  2. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,441,500.00  0.00  0.00  1,441,500.00  0.00 100.00
2.2  เพื่อเป็นงบประมาณในการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราขการ ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ประกอบด้วย 1. ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท จำนวน 27,000 บาท 2. ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง  (208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  437,250.00  0.00  0.00  27,000.00  410,250.00 6.17
2.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  850,500.00  0.00  0.00  850,500.00  0.00 100.00
- รวม  2,729,250.00  0.00 0.00 2,319,000.00 410,250.00 84.97  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 (2000432045000000)
  3. กิจกรรม : พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Q2640)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1   เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565  (402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  240,000.00  0.00  0.00  0.00  240,000.00 0.00
- รวม  240,000.00  0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 (2000432045000000)
  4. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (Q2641)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565  (402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  216,000.00  0.00  0.00  0.00  216,000.00 0.00
4.2  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565  (402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  432,000.00  0.00  0.00  108,000.00  324,000.00 25.00
- รวม  648,000.00  0.00 0.00 108,000.00 540,000.00 16.67  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  108,000.00  0.00  0.00  108,000.00  0.00 100.00
5.2  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  167,400.00  0.00  0.00  167,400.00  0.00 100.00
5.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  0.00  2,005,900.00  -5,900.00 100.30
5.4  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) (4940 ครั้งที่ 57 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  464,100.00  0.00  0.00  390,217.72  73,882.28 84.08
5.5  ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning (5113 ครั้งที่ 73 ลว. 30  พ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
5.6  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบ แนวทาง และยกร่างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร (5282 ครั้งที่ 99 ลว. 15  ธ.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
5.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับฟ้งการประชุมเตรียมความพร้อมในการเช้าเฝ้าฯ ประจำปี 2564 และสร้างความเช้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ใน ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเท (5434 ครั้งที่ 118 ลว. 24  ธ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
5.8  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง (5500 ครั้งที่ 133 ลว. 30  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  294,750.00  0.00  0.00  294,750.00  0.00 100.00
5.9  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (207 ครั้งที่ 151 ลว. 18  ม.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  34,600.00  0.00  0.00  0.00  34,600.00 0.00
5.10  เพื่อเป็นงบประมาณในการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ประกอบด้วย 1. ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพื่มพิเศษซดเขย เงินประกันสังคม 15,750 บาท จำนวนเงิน 474,000 บาท 2. ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนกา (208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  615,750.00  0.00  0.00  599,185.03  16,564.97 97.31
5.11  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2565)  (537 ครั้งที่ 197 ลว. 9  ก.พ. 2565) งบโรงเรียน  110,250.00  0.00  0.00  43,185.03  67,064.97 39.17
5.12  ค่าใช้จ่ายบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) (648 ครั้งที่ 224 ลว. 17  ก.พ. 2565) งบโรงเรียน  309,400.00  0.00  0.00  0.00  309,400.00 0.00
5.13  ค่าจ้างนักการภารโรง ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  85,050.00  0.00  0.00  85,050.00  0.00 100.00
5.14  ค่าธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  456,750.00  0.00  0.00  432,562.29  24,187.71 94.70
5.15  ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข่าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการจัดทำเอกสารทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (1059 ครั้งที่ 285 ลว. 17  มี.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  400.00  0.00  0.00  0.00  400.00 0.00
5.16  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามคุณภาพการศึกษา (ง 241/1191 ครั้งที่ 320 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,500,000.00  0.00  0.00  35,281.97  1,464,718.03 2.35
5.17  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,134,000.00  0.00  0.00  1,113,000.00  21,000.00 98.15
5.18  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - 2 เมษายน2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  113,400.00  0.00  0.00  74,160.00  39,240.00 65.40
5.19  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  36,000.00  0.00  0.00  36,000.00  0.00 100.00
5.20  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
5.21  ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของคณะทำงานปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสู่ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราขการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการในสังกัด ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุร (1453 ครั้งที่ 358 ลว. 12  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  4,200.00  0.00  0.00  0.00  4,200.00 0.00
5.22  ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565  (1458 ครั้งที่ 324 ลว. 18  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
5.23  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) (1650 ครั้งที่ 406 ลว. 29  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  602,400.00  0.00  0.00  0.00  602,400.00 0.00
5.24  ค่าเช่าที่ดินวัด (1663 ครั้งที่ 411 ลว. 2  พ.ค. 2565) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  780.00  0.00  0.00  780.00  0.00 100.00
5.25  ค่าเช่าที่ดินวัด (1663 ครั้งที่ 411 ลว. 2  พ.ค. 2565) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  0.00 100.00
5.26  เพื่อสนับสนุนโครงการเสวนาเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนและคืนคุณภาพการศึกษาไทยแก้ไขปัญหา Learning Loss ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนพญาไท  (1773 ครั้งที่ 436 ลว. 10  พ.ค. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  455,000.00  0.00  0.00  455,000.00  0.00 100.00
5.27  ค่าพาหนะในการเดินทางมาราชการสำหรับการประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด ปทุมธานี (1820 ครั้งที่ 448 ลว. 12  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
- รวม  8,663,630.00  0.00 0.00 5,993,472.04 2,670,157.96 69.18  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,767,000.00  0.00  0.00  1,762,935.03  4,064.97 99.77
6.2  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 : 18 th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia (5114 ครั้งที่ 74 ลว. 30  พ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
6.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาชั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการพัฒนาช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยว (520 ครั้งที่ 193 ลว. 8  ก.พ. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
6.4  ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) (849 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  18,000.00  0.00  0.00  18,000.00  0.00 100.00
6.5   เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิขาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (1474 ครั้งที่ 367 ลว. 19  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  31,600.00  0.00  0.00  15,204.00  16,396.00 48.11
6.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการสำหรับการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ (1480 ครั้งที่ 370 ลว. 19  เม.ย. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  1,900.00  0.00  0.00  0.00  1,900.00 0.00
6.7  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนตามโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) (1648 ครั้งที่ 405 ลว. 29  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  220,500.00  0.00  0.00  186,075.00  34,425.00 84.39
6.8  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) เป็นเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ร้อยละ 1  (1875 ครั้งที่ 459 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  15,930.00  0.00  0.00  4,770.00  11,160.00 29.94
6.9  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ของคณะทำงานและผู้เช้าร่วมประขุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน เพื่อเตรียมการและสรุปรายงานผลในการประขุม ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 (1906 ครั้งที่ 462 ลว. 20  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  890.00  0.00  0.00  0.00  890.00 0.00
6.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบศูนย์สอบการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร (1898 ครั้งที่ 463 ลว. 19  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  2,058,020.00  0.00 0.00 1,986,984.03 71,035.97 96.55  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  7. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,180 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  251,100.00  0.00  0.00  251,100.00  0.00 100.00
7.2  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) ให้กับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (135 ครั้งที่ 147 ลว. 12  ม.ค. 2565) งบสำนักงาน  28,080.00  0.00  0.00  0.00  28,080.00 0.00
- รวม  279,180.00  0.00 0.00 251,100.00 28,080.00 89.94  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (Q2668)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23 (5393 ครั้งที่ 116 ลว. 22  ธ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  11,000.00  0.00  0.00  10,551.80  448.20 95.93
8.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรอ (1119 ครั้งที่ 295 ลว. 22  มี.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
8.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564  (1157 ครั้งที่ 305 ลว. 24  มี.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  15,300.00  0.00  0.00  0.00  15,300.00 0.00
8.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับการรายงานผลการรับนักเรียนและดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวช้องกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (1919 ครั้งที่ 468 ลว. 20  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
- รวม  46,300.00  0.00 0.00 10,551.80 35,748.20 22.79  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  9. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรพี่เลี้ยง การใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (136 ครั้งที่ 146 ลว. 12  ม.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
9.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (194 ครั้งที่ 153 ลว. 18  ม.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,500.00  0.00  0.00  0.00  12,500.00 0.00
9.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร (520 ครั้งที่ 193 ลว. 8  ก.พ. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  124,915.00  0.00  0.00  124,915.00  0.00 100.00
9.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการจัดดำเนินงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร (1038 ครั้งที่ 280 ลว. 15  มี.ค. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  95,590.00  0.00  0.00  95,590.00  0.00 100.00
9.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดประขุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน (1472 ครั้งที่ 361 ลว. 18  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
9.6   ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2 (1600 ครั้งที่ 394 ลว. 26  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,500.00  0.00  0.00  0.00  12,500.00 0.00
- รวม  346,705.00  0.00 0.00 220,505.00 126,200.00 63.60  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  10. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (Q2679)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) (4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,882,248.00  0.00  0.00  4,882,248.00  0.00 100.00
10.2  จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน2565) (ง 241/315 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  2,627,250.00  0.00  0.00  1,575,923.52  1,051,326.48 59.98
- รวม  7,509,498.00  0.00 0.00 6,458,171.52 1,051,326.48 86.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  11. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Q2680)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 2.5 ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564) (4792 ครั้งที่ 33 ลว. 9  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  188,220.00  0.00  0.00  187,500.00  720.00 99.62
11.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 จำนวน 750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 1 จำนวน 150 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565)  (1848 ครั้งที่ 452 ลว. 17  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  122,400.00  0.00  0.00  61,800.00  60,600.00 50.49
- รวม  310,620.00  0.00 0.00 249,300.00 61,320.00 80.26  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  12. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (Q2664)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (331 ครั้งที่ 172 ลว. 27  ม.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,988.50  11.50 99.77
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 4,988.50 11.50 99.77  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  13. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (Q2673)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ (385 ครั้งที่ 179 ลว. 31  ม.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,779,590.00  0.00  0.00  1,368,730.00  410,860.00 76.91
- รวม  1,779,590.00  0.00 0.00 1,368,730.00 410,860.00 76.91  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436007000000)
  14. กิจกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Q2686)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ว 706 ครั้งที่ 227 ลว. 22  ก.พ. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436007000000)
  15. กิจกรรม : การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา (Q2688)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) (1023 ครั้งที่ 277 ลว. 15  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  110,250.00  0.00  0.00  61,593.71  48,656.29 55.87
- รวม  110,250.00  0.00 0.00 61,593.71 48,656.29 55.87  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  16. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Q2692)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสาก (5178 ครั้งที่ 90 ลว. 8  ธ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  43,200.00  0.00  0.00  41,528.20  1,671.80 96.13
16.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 (1607 ครั้งที่ 393 ลว. 26  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,200.00  0.00  0.00  2,666.00  534.00 83.31
16.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียน สุจริต) (1873 ครั้งที่ 455 ลว. 18  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,800.00  0.00  0.00  0.00  4,800.00 0.00
- รวม  51,200.00  0.00 0.00 44,194.20 7,005.80 86.32  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  17. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (6800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1422 ครั้งที่ 342 ลว. 11  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  18. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1698 ครั้งที่ 418 ลว. 5  พ.ค. 2565) กลุ่มอำนวยการ  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  26,267,543.00  0.00 0.00 20,045,959.34 6,221,583.66 76.31  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved