รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092211)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)  (4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  322,000.00  0.00  0.00  49,448.00  272,552.00 15.36
1.2  รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2565) (ง 241/ ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  46,300.00  0.00  0.00  0.00  46,300.00 0.00
1.3  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คร้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) (4762 ครั้งที่ 28 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  386,000.00  0.00  0.00  164,492.77  221,507.23 42.61
- รวม  754,300.00  0.00 0.00 213,940.77 540,359.23 28.36  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200043206100000)
  2. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,441,500.00  0.00  0.00  922,500.00  519,000.00 64.00
- รวม  1,441,500.00  0.00 0.00 922,500.00 519,000.00 64.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  108,000.00  0.00  0.00  0.00  108,000.00 0.00
3.2  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  167,400.00  0.00  0.00  73,800.00  93,600.00 44.09
3.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  0.00  333,010.12  1,666,989.88 16.65
3.4  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) (4940 ครั้งที่ 57 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  464,100.00  0.00  0.00  0.00  464,100.00 0.00
3.5  ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning (5113 ครั้งที่ 73 ลว. 30  พ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  2,744,500.00  0.00 0.00 406,810.12 2,337,689.88 14.82  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,767,000.00  0.00  0.00  1,107,000.00  660,000.00 62.65
4.2  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 : 18 th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia (5114 ครั้งที่ 74 ลว. 30  พ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  1,767,600.00  0.00 0.00 1,107,000.00 660,600.00 62.63  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  5. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,180 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  251,100.00  0.00  0.00  166,050.00  85,050.00 66.13
- รวม  251,100.00  0.00 0.00 166,050.00 85,050.00 66.13  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  6. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (Q2679)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) (4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,882,248.00  0.00  0.00  1,291,500.00  3,590,748.00 26.45
- รวม  4,882,248.00  0.00 0.00 1,291,500.00 3,590,748.00 26.45  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  7. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Q2680)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 2.5 ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564) (4792 ครั้งที่ 33 ลว. 9  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  188,220.00  0.00  0.00  61,500.00  126,720.00 32.67
- รวม  188,220.00  0.00 0.00 61,500.00 126,720.00 32.67  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  12,029,468.00  0.00 0.00 4,169,300.89 7,860,167.11 34.66  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved