รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004667945600000)
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000414000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  338,000.00  0.00  0.00  156,581.00  181,419.00 46.33
1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566)  (4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  45,000.00  0.00  0.00  4,000.00  41,000.00 8.89
1.3  ค่าเช่าบ้านให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  501,500.00  0.00  0.00  318,600.00  182,900.00 63.53
1.4  พนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)  (110 ครั้งที่ 186 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  4,500.00  0.00  0.00  0.00  4,500.00 0.00
1.5  พนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566) (110 ครั้งที่ 186 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,100.00  0.00  0.00  0.00  1,100.00 0.00
- รวม  890,100.00  0.00 0.00 479,181.00 410,919.00 53.83  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004660516200000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000435000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  0.00  924,753.97  2,075,246.03 30.83
- รวม  3,000,000.00  0.00 0.00 924,753.97 2,075,246.03 30.83  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เอกสารการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (5012 ครั้งที่ 44 ลว. 4  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
3.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning) (5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
3.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวมตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  (5192 ครั้งที่ 72 ลว. 14  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,400.00  0.00  0.00  0.00  5,400.00 0.00
3.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กรุงเทพฯ (119 ครั้งที่ 190 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  3,240.00  0.00  0.00  0.00  3,240.00 0.00
3.5  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)  (167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  26,136.00  0.00  0.00  0.00  26,136.00 0.00
3.6  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) (195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  933,000.00  0.00  0.00  46,030.40  886,969.60 4.93
3.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวม จัดกลุ่มตัวชี้วัดหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร (258 ครั้งที่ 220 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
3.8  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิส เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566 (346 ครั้งที่ 259 ลว. 1  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
3.9  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป (365 ครั้งที่ 264 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  7,690.00  0.00  0.00  0.00  7,690.00 0.00
- รวม  1,004,066.00  0.00 0.00 46,030.40 958,035.60 4.58  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (5021 ครั้งที่ 45 ลว. 7  พ.ย. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  16,100.00  0.00  0.00  0.00  16,100.00 0.00
4.2  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) (5365 ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  29,500.00  0.00  0.00  18,644.00  10,856.00 63.20
4.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (5598 ครั้งที่ 122 ลว. 13  ธ.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  2,620.00  0.00  0.00  0.00  2,620.00 0.00
4.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (5605 ครั้งที่ 123 ลว. 14  ธ.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  59,080.00  0.00  0.00  0.00  59,080.00 0.00
4.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
4.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ ในการเข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ และกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 (367 ครั้งที่ 267 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,600.00  0.00  0.00  0.00  1,600.00 0.00
- รวม  109,500.00  0.00 0.00 18,644.00 90,856.00 17.03  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำ(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 28 -30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร (5359 ครั้งที่ 89 ลว. 25  พ.ย. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
5.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (5505 ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
5.3  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จในการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  (ง 241/ ครั้งที่ 115 ลว. 8  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
5.4   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (5603 ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,500.00  0.00  0.00  0.00  5,500.00 0.00
5.5  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชาดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (5738 ครั้งที่ 142 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  185,400.00  0.00  0.00  0.00  185,400.00 0.00
5.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14 และครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2565 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 (5835 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
- รวม  207,700.00  0.00 0.00 0.00 207,700.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  6. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  394.00  206.00 65.67
6.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  (125 ครั้งที่ 185 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
- รวม  1,800.00  0.00 0.00 394.00 1,406.00 21.89  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (รอรหัส)
  7. ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) รุ่นที่ 2  (5085 ครั้งที่ 57 ลว. 9  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  3,000.00  0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (รอรหัส)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและแนวทางการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี  (59 ครั้งที่ 171 ลว. 9  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
8.2  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566)  (233 ครั้งที่ 216 ลว. 20  ม.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
8.3  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรม เรื่องการสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และหอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  (334 ครั้งที่ 252 ลว. 1  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  136,800.00  0.00 0.00 0.00 136,800.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (098011)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (รอรหัส)
  9. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  (5688 ครั้งที่ 135 ลว. 16  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,800.00  0.00  0.00  2,000.00  2,800.00 41.67
9.2  ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ  (5724 ครั้งที่ 140 ลว. 19  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  10,800.00  0.00 0.00 2,000.00 8,800.00 18.52  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (092211)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (รอรหัส)
  10. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (150 ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,403,766.00  0.00 0.00 1,471,003.37 3,932,762.63 27.22  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved