รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (4596 ครั้งที่ 3 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  191,300.00  0.00  0.00  191,300.00  0.00 100.00
- รวม  191,300.00  0.00 0.00 191,300.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  2. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) (5003 ครั้งที่ 76 ลว. 23  ม.ค. 2564) งบสำนักงาน  273,000.00  0.00  0.00  273,000.00  0.00 100.00
- รวม  273,000.00  0.00 0.00 273,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  3. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (มกราคม-ธันวาคม 2564) (5512 ครั้งที่ 137 ลว. 18  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  170,000.00  0.00 100.00
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 170,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  4. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564 (5772 ครั้งที่ 173 ลว. 29  ธ.ค. 2563) งบสำนักงาน  91,000.00  0.00  0.00  91,000.00  0.00 100.00
- รวม  91,000.00  0.00 0.00 91,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  5. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (494 ครั้งที่ 233 ลว. 4  ก.พ. 2564) งบสำนักงาน  91,000.00  0.00  0.00  91,000.00  0.00 100.00
- รวม  91,000.00  0.00 0.00 91,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (200041408000000)
  6. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ง 241/xx ครั้งที่ xx ลว. 16  มี.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  64,200.00  0.00  0.00  64,199.78  0.22 100.00
- รวม  64,200.00  0.00 0.00 64,199.78 0.22 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000414008000000)
  7. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564) รายการเงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม  (1444 ครั้งที่ 376 ลว. 5  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  192,400.00  0.00  0.00  15,128.78  177,271.22 7.86
- รวม  192,400.00  0.00 0.00 15,128.78 177,271.22 7.86  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  8. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน 2564)  (1594 ครั้งที่ 396 ลว. 16  เม.ย. 2564) งบสำนักงาน  222,000.00  0.00  0.00  222,000.00  0.00 100.00
- รวม  222,000.00  0.00 0.00 222,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  9. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการให้แก่ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ กรณีลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการเกษียณอายุราชการและว่างลงโดยเหตุอื่น กลุ่มงานบริการ ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2564) (1873 ครั้งที่ 438 ลว. 11  พ.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  5,520.00  0.00  0.00  0.00  5,520.00 0.00
- รวม  5,520.00  0.00 0.00 0.00 5,520.00 0.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (200041408000000)
  10. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  รายการค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 (2677 ครั้งที่ 584 ลว. 5  ก.ค. 2564) งบสำนักงาน  273,000.00  0.00  0.00  273,000.00  0.00 100.00
- รวม  273,000.00  0.00 0.00 273,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (200041408000000)
  11. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2564) (3774 ครั้งที่ 808 ลว. 9  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  182,000.00  0.00  0.00  175,223.07  6,776.93 96.28
- รวม  182,000.00  0.00 0.00 175,223.07 6,776.93 96.28  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4630 ครั้งที่ 10 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  110,160.00  0.00  0.00  110,160.00  0.00 100.00
12.2  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (4630 ครั้งที่ 10 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,254,600.00  0.00  0.00  1,254,600.00  0.00 100.00
- รวม  1,364,760.00  0.00 0.00 1,364,760.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  13. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าจ้างนักการภารโรง (4630 ครั้งที่ 10 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  183,600.00  0.00  0.00  183,600.00  0.00 100.00
- รวม  183,600.00  0.00 0.00 183,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  14. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (P2789)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4632 ครั้งที่ 11 ลว. 30  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  15. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4632 ครั้งที่ 11 ลว. 30  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  1,400,000.00  0.00  0.00  1,400,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,400,000.00  0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  16. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4632 ครั้งที่ 11 ลว. 30  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  -0.00 100.00
- รวม  500,000.00  0.00 0.00 500,000.00 -0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  17. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัง (4677 ครั้งที่ 16 ลว. 4  พ.ย. 2563) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  18. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning (ง 241/4752 ครั้งที่ 32 ลว. 9  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436003000000)
  19. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1   ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจกระบวนงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ (ผอ.เขต) (4902 ครั้งที่ 50 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบสำนักงาน  1,410.00  0.00  0.00  0.00  1,410.00 0.00
- รวม  1,410.00  0.00 0.00 0.00 1,410.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  20. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ (P2803)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (4782 ครั้งที่ 41 ลว. 10  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  5,661,000.00  0.00  0.00  5,661,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,661,000.00  0.00 0.00 5,661,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  21. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ (P2803)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564) (5515 ครั้งที่ 136 ลว. 18  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  144,000.00  0.00  0.00  144,000.00  0.00 100.00
- รวม  144,000.00  0.00 0.00 144,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  22. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ (P2798)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564) (5518 ครั้งที่ 140 ลว. 18  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  252,000.00  0.00  0.00  252,000.00  0.00 100.00
- รวม  252,000.00  0.00 0.00 252,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  23. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2563  (5524 ครั้งที่ 138 ลว. 22  ธ.ค. 2563) โรงเรียนพญาไท  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
23.2  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2563 (5524 ครั้งที่ 138 ลว. 22  ธ.ค. 2563) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
23.3  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2563 (5524 ครั้งที่ 138 ลว. 22  ธ.ค. 2563) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
23.4  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2563 (5524 ครั้งที่ 138 ลว. 22  ธ.ค. 2563) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
23.5  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2563 (5524 ครั้งที่ 138 ลว. 22  ธ.ค. 2563) โรงเรียนอนุบาลสามเสน  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
23.6  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2563 (5524 ครั้งที่ 138 ลว. 22  ธ.ค. 2563) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
- รวม  300,000.00  0.00 0.00 300,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  24. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (5593 ครั้งที่ 143 ลว. 22  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  226,800.00  0.00  0.00  226,800.00  0.00 100.00
24.2   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (5593 ครั้งที่ 143 ลว. 23  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  2,583,000.00  0.00  0.00  2,583,000.00  0.00 100.00
24.3   ค่าจ้างครูธุรการรายเดือนโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (5593 ลว. 23 ธ.ค. 2563) (5593 ครั้งที่ 143 ลว. 22  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  2,016,000.00  0.00  0.00  2,016,000.00  0.00 100.00
- รวม  4,825,800.00  0.00 0.00 4,825,800.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  25. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
25.1  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (5593 ครั้งที่ 143 ลว. 22  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  378,000.00  0.00  0.00  378,000.00  0.00 100.00
- รวม  378,000.00  0.00 0.00 378,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  26. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
26.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (36 ครั้งที่ 178 ลว. 5  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  12,000.00  0.00  0.00  10,920.00  1,080.00 91.00
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 10,920.00 1,080.00 91.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  27. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
27.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (258 ครั้งที่ 198 ลว. 19  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  11,325.47  3,674.53 75.50
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 11,325.47 3,674.53 75.50  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  28. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
28.1   ค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทนประจำปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) สำหรับลูกจ้างที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรค่าจ้างเท่านั้น (300 ครั้งที่ 201 ลว. 21  ม.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
- รวม  30,000.00  0.00 0.00 30,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200436002000000)
  29. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
29.1  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (5623 ครั้งที่ 148 ลว. 23  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  32,000.00  0.00  0.00  31,355.00  645.00 97.98
- รวม  32,000.00  0.00 0.00 31,355.00 645.00 97.98  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  30. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
30.1  ค่าใช้จ่ายในการเหมารถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าวัสดุต่างๆ ในการแสดงให้กับโรงเรียนที่มาร่วมจัดการแสดงและกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ของรัฐบาล (5629 ครั้งที่ 151 ลว. 25  ธ.ค. 2563) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
30.2  ค่าใช้จ่ายในการเหมารถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าวัสดุต่างๆ ในการแสดงให้กับโรงเรียนที่มาร่วมจัดการแสดงและกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ของรัฐบาล (5629 ครั้งที่ 151 ลว. 23  ธ.ค. 2563) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
30.3  ค่าใช้จ่ายในการเหมารถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าวัสดุต่างๆ ในการแสดงให้กับโรงเรียนที่มาร่วมจัดการแสดงและกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ของรัฐบาล (5629 ครั้งที่ 151 ลว. 23  ธ.ค. 2563) โรงเรียนวัดโสมนัส  5,000.00  0.00  0.00  4,000.00  1,000.00 80.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 39,000.00 1,000.00 97.50  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  31. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
31.1  จ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (4785 ครั้งที่ 43 ลว. 10  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  842,400.00  0.00  0.00  842,400.00  0.00 100.00
- รวม  842,400.00  0.00 0.00 842,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  32. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (P2804)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
32.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 5 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) และเงินสมทบทบกองทุนเงินทดแท (5070 ครั้งที่ 87 ลว. 23  พ.ย. 2563) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  189,720.00  0.00  0.00  189,720.00  0.00 100.00
- รวม  189,720.00  0.00 0.00 189,720.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  33. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
33.1  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) (5260 ครั้งที่ 105 ลว. 4  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  456,000.00  0.00  0.00  456,000.00  -0.00 100.00
- รวม  456,000.00  0.00 0.00 456,000.00 -0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043600200000)
  34. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
34.1  ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจ กระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กรุงเทพฯ (ผอ.เขต) (5254 ครั้งที่ 106 ลว. 4  ธ.ค. 2563) งบสำนักงาน  1,080.00  0.00  0.00  0.00  1,080.00 0.00
- รวม  1,080.00  0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  35. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
35.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาเอกสารกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ในยุค New Normal ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร (5368 ครั้งที่ 118 ลว. 9  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  36. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
36.1  ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) (5779 ครั้งที่ 167 ลว. 30  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  456,000.00  0.00  0.00  456,000.00  0.00 100.00
- รวม  456,000.00  0.00 0.00 456,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  37. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
37.1  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ประจำปี 2564 (391 ครั้งที่ 217 ลว. 29  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  38. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (P2789)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
38.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564  (498 ครั้งที่ 234 ลว. 5  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  13,137.72  1,862.28 87.58
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 13,137.72 1,862.28 87.58  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  39. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2789)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
39.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (568 ครั้งที่ 240 ลว. 9  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  35,960.00  0.00  0.00  32,345.35  3,614.65 89.95
- รวม  35,960.00  0.00 0.00 32,345.35 3,614.65 89.95  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004360020000)
  40. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
40.1   ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะทำงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด  (579 ครั้งที่ 244 ลว. 10  ก.พ. 2564) งบสำนักงาน  1,080.00  0.00  0.00  0.00  1,080.00 0.00
- รวม  1,080.00  0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  41. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
41.1   ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท (716 ครั้งที่ 258 ลว. 19  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,300.00  0.00  0.00  1,300.00  0.00 100.00
- รวม  1,300.00  0.00 0.00 1,300.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  42. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P52795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
42.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (742 ครั้งที่ 260 ลว. 19  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  43. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
43.1   ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (787 ครั้งที่ 263 ลว. 23  ก.พ. 2564) งบสำนักงาน  1,080.00  0.00  0.00  0.00  1,080.00 0.00
- รวม  1,080.00  0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  44. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
44.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (1088 ครั้งที่ 310 ลว. 18  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  800.00  0.00  0.00  760.00  40.00 95.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 760.00 40.00 95.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436007000000)
  45. กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (P2807)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
45.1  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค จุดที่ 3 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564  (1186 ครั้งที่ 327 ลว. 25  มี.ค. 2564) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  46. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
46.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.วิถีใหม่วิถีคุณภาพ" ในเรื่องการดำเนินงานเฝ้าระวังข่าวสารประจำภูมิภาคและการเข้าช่วยเหลือ เยียวยาเด็กนักเรียนอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์ (1269 ครั้งที่ 343 ลว. 29  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  200,000.00  0.00  0.00  200,000.00  0.00 100.00
- รวม  200,000.00  0.00 0.00 200,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  47. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
47.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  1,000,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,000,000.00  0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  48. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
48.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (1377 ครั้งที่ 356 ลว. 1  เม.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  24,640.00  0.00  0.00  23,420.00  1,220.00 95.05
- รวม  24,640.00  0.00 0.00 23,420.00 1,220.00 95.05  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  49. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
49.1  ค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง) (1591 ครั้งที่ 387 ลว. 16  เม.ย. 2564) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  780.00  0.00  0.00  750.00  30.00 96.15
49.2  ค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง) (1591 ครั้งที่ 387 ลว. 16  เม.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  0.00 100.00
- รวม  2,580.00  0.00 0.00 2,550.00 30.00 98.84  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  50. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
50.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม (1416 ครั้งที่ 368 ลว. 5  เม.ย. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  49,080.00  0.00  0.00  49,080.00  0.00 100.00
- รวม  49,080.00  0.00 0.00 49,080.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  51. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
51.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการรายงานตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2564 แ (1471 ครั้งที่ 384 ลว. 7  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  52. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
52.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท  (1771 ครั้งที่ 421 ลว. 29  พ.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,764,547.00  0.00  0.00  1,764,547.00  -0.00 100.00
52.2  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท  (1771 ครั้งที่ 421 ลว. 29  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  163,620.00  0.00  0.00  163,620.00  0.00 100.00
52.3  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท  (1771 ครั้งที่ 421 ลว. 29  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  279,877.00  0.00  0.00  279,877.00  0.00 100.00
- รวม  2,208,044.00  0.00 0.00 2,208,044.00 -0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  53. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ (P2803)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
53.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2564) 1. อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 79 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท  (1825 ครั้งที่ 428 ลว. 3  พ.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  2,239,650.00  0.00  0.00  2,239,650.00  0.00 100.00
53.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2564) 2. อัตราจ้างเหมาบริการ 27 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (1825 ครั้งที่ 428 ลว. 3  พ.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  729,000.00  0.00  0.00  729,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,968,650.00  0.00 0.00 2,968,650.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  54. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (P2804)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
54.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 5 เป็นจำนวน 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิ (1856 ครั้งที่ 433 ลว. 6  พ.ค. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  94,500.00  0.00  0.00  94,500.00  0.00 100.00
- รวม  94,500.00  0.00 0.00 94,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  55. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
55.1   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 (1920 ครั้งที่ 449 ลว. 12  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  4,800.00  0.00  0.00  0.00  4,800.00 0.00
- รวม  4,800.00  0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043600200000)
  56. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
56.1  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) (1928 ครั้งที่ 447 ลว. 13  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  456,000.00  0.00  0.00  371,804.84  84,195.16 81.54
- รวม  456,000.00  0.00 0.00 371,804.84 84,195.16 81.54  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  57. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
57.1  ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) วุฒิปริญญาตรีค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง 5%  (1985 ครั้งที่ 461 ลว. 17  พ.ค. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  283,500.00  0.00  0.00  283,500.00  0.00 100.00
57.2  ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) วุฒิปริญญาตรีค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง 5%  (1985 ครั้งที่ 461 ลว. 17  พ.ค. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  94,500.00  0.00  0.00  94,500.00  0.00 100.00
- รวม  378,000.00  0.00 0.00 378,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  58. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
58.1  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  (2090 ครั้งที่ 488 ลว. 25  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  59. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
59.1  เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนพญาไท (2309 ครั้งที่ 518 ลว. 10  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435006100000)
  60. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (P2783)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
60.1  ค่าจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมจ้างต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ค่าจ้าง 9000 บาท (2322 ครั้งที่ 523 ลว. 10  มิ.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  49,064.00  0.00  0.00  49,064.00  0.00 100.00
- รวม  49,064.00  0.00 0.00 49,064.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  61. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
61.1  ค่าใช้จ่ายในการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ (2448 ครั้งที่ 544 ลว. 18  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  14,400.00  0.00  0.00  0.00  14,400.00 0.00
- รวม  14,400.00  0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  62. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
62.1  ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  (2514 ครั้งที่ 549 ลว. 24  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  63. กิจกรรม : ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
63.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2626 ครั้งที่ 563 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043602000000)
  64. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
64.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (2661 ครั้งที่ 574 ลว. 1  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  65. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (P2797)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
65.1  ดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ รอบที่ 2/2563) (2775 ครั้งที่ 598 ลว. 13  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  19,940.48  59.52 99.70
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 19,940.48 59.52 99.70  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  66. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
66.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (2776 ครั้งที่ 597 ลว. 13  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  67. กิจกรรม : ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
67.1  โครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2764 ครั้งที่ 596 ลว. 12  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  150,000.00  0.00  0.00  29,993.98  120,006.02 20.00
- รวม  150,000.00  0.00 0.00 29,993.98 120,006.02 20.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  68. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
68.1  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอผลงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่จัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (2842 ครั้งที่ 615 ลว. 21  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  69. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (P2789)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
69.1  ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ "ค.ค.ศ." และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว "พ.ค.ศ." (2830 ครั้งที่ 612 ลว. 19  ก.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  204,000.00  0.00  0.00  194,516.13  9,483.87 95.35
- รวม  204,000.00  0.00 0.00 194,516.13 9,483.87 95.35  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  70. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
70.1  เพื่อเป็นเงินรางวัลโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564 (2904 ครั้งที่ 627 ลว. 27  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  71. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
71.1  เพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ (2982 ครั้งที่ 637 ลว. 2  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  6,000.00  0.00  0.00  2,568.00  3,432.00 42.80
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 2,568.00 3,432.00 42.80  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  72. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
72.1  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกรกฎาคม) (3008 ครั้งที่ 638 ลว. 3  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  152,000.00  0.00  0.00  0.00  152,000.00 0.00
- รวม  152,000.00  0.00 0.00 0.00 152,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  73. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
73.1   ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (3022 ครั้งที่ 645 ลว. 4  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  32,600.00  0.00  0.00  26,125.00  6,475.00 80.14
- รวม  32,600.00  0.00 0.00 26,125.00 6,475.00 80.14  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  74. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
74.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2564) 1. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) จำนวนเงิน 109,800 บาท 2. ธุรการโร (3052 ครั้งที่ 651 ลว. 5  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  331,800.00  0.00  0.00  327,698.98  4,101.02 98.76
- รวม  331,800.00  0.00 0.00 327,698.98 4,101.02 98.76  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436004000000)
  75. กิจกรรม : การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา (P2811)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
75.1  ค่าอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนและฝึกซ้อมกีฬาให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3068 ครั้งที่ 652 ลว. 6  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  76. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ (P2803)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
76.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน ( กรกฎาคม - กันยายน 2564) 1. อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 78 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท จำนวนเงิน 2,211,300 บาท 2. อ (3089 ครั้งที่ 656 ลว. 6  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  2,940,300.00  0.00  0.00  2,285,595.00  654,705.00 77.73
- รวม  2,940,300.00  0.00 0.00 2,285,595.00 654,705.00 77.73  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  77. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
77.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3210 ครั้งที่ 685 ลว. 16  ส.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,000,000.00  368,197.00  0.00  631,803.00  0.00 100.00
- รวม  1,000,000.00  368,197.00 0.00 631,803.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  78. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
78.1  ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (กิจกรรมการรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน) (3221 ครั้งที่ 681 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  13,400.00  0.00  0.00  13,400.00  0.00 100.00
- รวม  13,400.00  0.00 0.00 13,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  79. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
79.1  ดำเนินการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (3218 ครั้งที่ 692 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,000.00  0.00  0.00  3,600.00  400.00 90.00
- รวม  4,000.00  0.00 0.00 3,600.00 400.00 90.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  80. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
80.1  เพื่อใช้ในการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (3490 ครั้งที่ 761 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  81. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
81.1  ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทยในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (3494 ครั้งที่ 759 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  82. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (P2804)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
82.1  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ (3446 ครั้งที่ 732 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  83. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
83.1  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564) จำนวน 8 อัตรา (3550 ครั้งที่ 751 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  378,000.00  0.00  0.00  129,900.00  248,100.00 34.37
- รวม  378,000.00  0.00 0.00 129,900.00 248,100.00 34.37  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  84. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
84.1  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 2 เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564) (3605 ครั้งที่ 776 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  304,000.00  0.00  0.00  0.00  304,000.00 0.00
- รวม  304,000.00  0.00 0.00 0.00 304,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  85. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
85.1  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (3614 ครั้งที่ 778 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  9,507.69  10,492.31 47.54
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 9,507.69 10,492.31 47.54  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  86. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
86.1  ธุรการโรงเรียน จำนวน 31 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท  (3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  488,250.00  0.00  0.00  464,975.30  23,274.70 95.23
86.2  รูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 38 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท (3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  598,500.00  0.00  0.00  525,943.23  72,556.77 87.88
- รวม  1,086,750.00  0.00 0.00 990,918.53 95,831.47 91.18  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  87. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ (P2798)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
87.1  บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท จำนวน 6 อัตรา (3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  56,700.00  0.00  0.00  54,700.00  2,000.00 96.47
- รวม  56,700.00  0.00 0.00 54,700.00 2,000.00 96.47  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  88. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
88.1  ค่าควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนอมรินทรราม (3812 ครั้งที่ 817 ลว. 10  ก.ย. 2564) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  14,400.00  0.00  0.00  14,400.00  0.00 100.00
- รวม  14,400.00  0.00 0.00 14,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  89. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
89.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (4012 ครั้งที่ 848 ลว. 21  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  129,527.10  370,472.90 25.91
- รวม  500,000.00  0.00 0.00 129,527.10 370,472.90 25.91  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  90. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
90.1  เพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (4183 ครั้งที่ 887 ลว. 28  ก.ย. 2564) โรงเรียนประถมนนทรี  497,100.00  497,100.00  0.00  0.00  0.00 100.00
90.2  เพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (4182 ครั้งที่ 887 ลว. 28  ก.ย. 2564) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  499,700.00  499,700.00  0.00  0.00  0.00 100.00
90.3  เพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (4183 ครั้งที่ 887 ลว. 28  ก.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  499,100.00  499,100.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,495,900.00  1,495,900.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436002000000)
  91. กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
91.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  (4216 ครั้งที่ 896 ลว. 30  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
- รวม  200,000.00  0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  92. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
92.1  รายการค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4251 ครั้งที่ 898 ลว. 30  ก.ย. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  499,900.00  499,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  499,900.00  499,900.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061000000)
  93. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (P2783)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
93.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท (4630 ครั้งที่ 10 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  979,200.00  0.00  0.00  979,200.00  0.00 100.00
93.2  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (4630 ครั้งที่ 10 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,105,200.00  0.00 0.00 1,105,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6000000)
  94. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
94.1  ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone  (973 ครั้งที่ 286 ลว. 9  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  50,000.00  0.00  0.00  44,223.10  5,776.90 88.45
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 44,223.10 5,776.90 88.45  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061000000)
  95. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (P2783)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
95.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท  (1771 ครั้งที่ 421 ลว. 29  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,368,914.00  0.00  0.00  1,368,914.00  0.00 100.00
95.2  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท  (1771 ครั้งที่ 421 ลว. 29  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  18,000.00  0.00  0.00  18,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,386,914.00  0.00 0.00 1,386,914.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061000000)
  96. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (P2783)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
96.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2564) 1. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวนเงิน 1,164,400 บาท 2. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวนเงิน 964,900 บาท (3052 ครั้งที่ 651 ลว. 5  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  2,129,300.00  0.00  0.00  2,129,300.00  0.00 100.00
- รวม  2,129,300.00  0.00 0.00 2,129,300.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  97. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (P2804)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
97.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ อัตราเดือนละ 15,000.- บาท พร้อมเงินชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 5 จำนวนเงิน 750 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. -ก.ย.2564)  (3224 ครั้งที่ 669 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  94,500.00  0.00  0.00  87,930.00  6,570.00 93.05
- รวม  94,500.00  0.00 0.00 87,930.00 6,570.00 93.05  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6000000)
  98. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
98.1  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และดำเนินการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ (3433 ครั้งที่ 717 ลว. 27  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  30,000.00  0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู (2000435045000000)
  99. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (P2773)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
99.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) (3789 ครั้งที่ 810 ลว. 9  ก.ย. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  350,000.00  0.00  0.00  350,000.00  0.00 100.00
- รวม  350,000.00  0.00 0.00 350,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000435036000000)
  100. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
100.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (3789 ครั้งที่ 810 ลว. 9  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  4,800.00  5,200.00 48.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 4,800.00 5,200.00 48.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (096011)
  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2000436002000000)
  101. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (P2813)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
101.1  ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง (5237 ครั้งที่ 96 ลว. 2  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
- รวม  3,000.00  0.00 0.00 3,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (096011)
  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2000443047000000)
  102. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (P2813)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
102.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference ของสำนักงานพื้นที่การศึกษา (3737 ครั้งที่ 807 ลว. 8  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  3,000.00  0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  103. กิจกรรม :เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (P2815)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
103.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ (ง 2415327 ครั้งที่ 113 ลว. 7  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,000.00  0.00 0.00 2,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (200045703700000)
  104. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (P2816)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
104.1   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต (6 ครั้งที่ 176 ลว. 4  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  105. กิจกรรม : การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (P2817)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
105.1  รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1949 ครั้งที่ 454 ลว. 14  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  150,000.00  0.00  0.00  121,579.80  28,420.20 81.05
- รวม  150,000.00  0.00 0.00 121,579.80 28,420.20 81.05  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  106. กิจกรรม : การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันทุจริตเชิงรุก (P2815)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
106.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2207 ครั้งที่ 506 ลว. 4  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  40,000.00  0.00  0.00  3,600.00  36,400.00 9.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 3,600.00 36,400.00 9.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  107. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (P2815)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
107.1  ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลและถอดบทเรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (3332 ครั้งที่ 708 ลว. 23  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  108. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (P2816)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
108.1  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  109. กิจกรรม : การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (P2817)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
109.1  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  110. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต (P2815)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
110.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ (3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  111. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (P2816)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
111.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามความเหมาะสมของสถานศึกษา (3619 ครั้งที่ 774 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  41,513,632.00  2,363,997.00 0.00 36,323,128.80 2,826,506.20 93.19  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved