รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092211)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)  (4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  322,000.00  0.00  0.00  322,000.00  0.00 100.00
1.2  รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2565) (ง 241/ ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  46,300.00  0.00  0.00  8,470.00  37,830.00 18.29
1.3  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คร้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) (4762 ครั้งที่ 28 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  386,000.00  0.00  0.00  386,000.00  0.00 100.00
1.4  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คร้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) (501 ครั้งที่ 190 ลว. 8  ก.พ. 2565) งบสำนักงาน  96,500.00  0.00  0.00  96,500.00  0.00 100.00
1.5  รายการเงินสมสบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2565) (1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  150,000.00  0.00  0.00  95,769.00  54,231.00 63.85
1.6  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2565) (ง 241/1190 ครั้งที่ 318 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  289,500.00  0.00  0.00  289,500.00  0.00 100.00
1.7  รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2565)  (2481 ครั้งที่ 576 ลว. 1  ก.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
1.8  ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2565) (2483 ครั้งที่ 579 ลว. 1  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  289,500.00  0.00  0.00  281,792.77  7,707.23 97.34
- รวม  1,649,800.00  0.00 0.00 1,480,031.77 169,768.23 89.71  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200043206100000)
  2. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,441,500.00  0.00  0.00  1,441,500.00  0.00 100.00
2.2  เพื่อเป็นงบประมาณในการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราขการ ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ประกอบด้วย 1. ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท จำนวน 27,000 บาท 2. ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง  (208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  437,250.00  0.00  0.00  421,500.00  15,750.00 96.40
2.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  850,500.00  0.00  0.00  850,500.00  0.00 100.00
2.4  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้างรวมเงินเพื่มพิเศษซดเขยเงินประกันสังคม 15,750 บาท ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565) (2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบโรงเรียน  769,500.00  0.00  0.00  753,750.00  15,750.00 97.95
2.5  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษซดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565)  (2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบโรงเรียน  151,200.00  0.00  0.00  150,300.00  900.00 99.40
- รวม  3,649,950.00  0.00 0.00 3,617,550.00 32,400.00 99.11  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 (2000432045000000)
  3. กิจกรรม : พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Q2640)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565  (402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  240,000.00  0.00  0.00  210,000.00  30,000.00 87.50
- รวม  240,000.00  0.00 0.00 210,000.00 30,000.00 87.50  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 (2000432045000000)
  4. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (Q2641)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565  (402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  216,000.00  0.00  0.00  135,000.00  81,000.00 62.50
4.2  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565  (402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  432,000.00  0.00  0.00  378,000.00  54,000.00 87.50
- รวม  648,000.00  0.00 0.00 513,000.00 135,000.00 79.17  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 (2000432045000000)
  5. กิจกรรม : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training (2595 ครั้งที่ 604 ลว. 7  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  12,000.00  0.00  0.00  11,992.55  7.45 99.94
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 11,992.55 7.45 99.94  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  108,000.00  0.00  0.00  108,000.00  0.00 100.00
6.2  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  167,400.00  0.00  0.00  167,400.00  0.00 100.00
6.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  0.00  2,000,000.00  -0.00 100.00
6.4  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) (4940 ครั้งที่ 57 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  464,100.00  0.00  0.00  464,100.00  0.00 100.00
6.5  ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning (5113 ครั้งที่ 73 ลว. 30  พ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,936.98  63.02 98.74
6.6  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบ แนวทาง และยกร่างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร (5282 ครั้งที่ 99 ลว. 15  ธ.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
6.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับฟ้งการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2564 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ใน ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  (5434 ครั้งที่ 118 ลว. 24  ธ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
6.8  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง (5500 ครั้งที่ 133 ลว. 30  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  294,750.00  0.00  0.00  294,750.00  0.00 100.00
6.9  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (207 ครั้งที่ 151 ลว. 18  ม.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  34,600.00  0.00  0.00  34,600.00  0.00 100.00
6.10  เพื่อเป็นงบประมาณในการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ประกอบด้วย 1. ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 2. ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. ค่าจ้างนักการภารโรง  (208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  615,750.00  0.00  0.00  615,750.00  0.00 100.00
6.11  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2565)  (537 ครั้งที่ 197 ลว. 9  ก.พ. 2565) งบโรงเรียน  110,250.00  0.00  0.00  110,250.00  0.00 100.00
6.12  ค่าใช้จ่ายบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) (648 ครั้งที่ 224 ลว. 17  ก.พ. 2565) งบโรงเรียน  309,400.00  0.00  0.00  309,400.00  0.00 100.00
6.13  ค่าจ้างนักการภารโรง ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  85,050.00  0.00  0.00  85,050.00  0.00 100.00
6.14  ค่าธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  456,750.00  0.00  0.00  456,750.00  0.00 100.00
6.15  ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการจัดทำเอกสารทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (1059 ครั้งที่ 285 ลว. 17  มี.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  400.00  0.00  0.00  0.00  400.00 0.00
6.16  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามคุณภาพการศึกษา (ง 241/1191 ครั้งที่ 320 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,500,000.00  0.00  0.00  1,500,000.00  0.00 100.00
6.17  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,134,000.00  0.00  0.00  1,134,000.00  0.00 100.00
6.18  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - 2 เมษายน2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
6.19  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  36,000.00  0.00  0.00  36,000.00  0.00 100.00
6.20  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565)  (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
6.21  ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของคณะทำงานปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสู่ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการในสังกัด ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี (1453 ครั้งที่ 358 ลว. 12  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  4,200.00  0.00  0.00  4,200.00  0.00 100.00
6.22  ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565  (1458 ครั้งที่ 324 ลว. 18  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
6.23  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) (1650 ครั้งที่ 406 ลว. 29  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  309,400.00  0.00  0.00  309,400.00  0.00 100.00
6.24  ค่าเช่าที่ดินวัด (1663 ครั้งที่ 411 ลว. 2  พ.ค. 2565) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  780.00  0.00  0.00  780.00  0.00 100.00
6.25  ค่าเช่าที่ดินวัด (1663 ครั้งที่ 411 ลว. 2  พ.ค. 2565) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  0.00 100.00
6.26  เพื่อสนับสนุนโครงการเสวนาเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนและคืนคุณภาพการศึกษาไทยแก้ไขปัญหา Learning Loss ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนพญาไท  (1773 ครั้งที่ 436 ลว. 10  พ.ค. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  455,000.00  0.00  0.00  455,000.00  0.00 100.00
6.27  ค่าพาหนะในการเดินทางมาราชการสำหรับการประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด ปทุมธานี (1820 ครั้งที่ 448 ลว. 12  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
6.28  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดกิจกรรมแก้ป้ญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (1959 ครั้งที่ 478 ลว. 24  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
6.29  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครบการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer; LT) ปีงบประมาณ 2565 (2017 ครั้งที่ 490 ลว. 27  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
6.30  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  (2028 ครั้งที่ 493 ลว. 30  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  45,700.00  0.00  0.00  45,695.73  4.27 99.99
6.31  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (2221 ครั้งที่ 533 ลว. 13  มิ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
6.32  เพื่อดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 (2223 ครั้งที่ 534 ลว. 13  มิ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
6.33  เพื่อจัดพิธีเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learnig Loss ด้วยการอ่านในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (กิจกรรมที่ 3) ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 (2244 ครั้งที่ 538 ลว. 14  มิ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  35,000.00  0.00  0.00  35,000.00  0.00 100.00
6.34  ค่าใช้จ่ายของคณะทำงานตามคำสั่งและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเข้าร่วมประชุมการทบทวนและพิจารณา (ร่าง) คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 สู่ระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการติดต่อราซการของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 (2222 ครั้งที่ 531 ลว. 13  มิ.ย. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  6,720.00  0.00  0.00  6,720.00  0.00 100.00
6.35  ค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระหว่างรันที่ 9 -15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร (2356 ครั้งที่ 553 ลว. 24  มิ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
6.36  ค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ(ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนเช้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.....และ (ร่าง) แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2494 ครั้งที่ 590 ลว. 4  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
6.37  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน สังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2610 ครั้งที่ 610 ลว. 8  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
6.38  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (2598 ครั้งที่ 606 ลว. 7  ก.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
6.39  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยสถานศึกษา จำนวนเงิน 1,090,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น 1. โครงการสมรรถนะ นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัย (617 ครั้งที่ 617 ลว. 8  ก.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00 0.00
6.40  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยสถานศึกษา จำนวนเงิน 1,090,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น 2. โครงการสร้างจิตสำนึก สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยใน รร.พิบูลอุปถัมภ์  (2634 ครั้งที่ 617 ลว. 8  ก.ค. 2565) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
6.41  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยสถานศึกษา จำนวนเงิน 1,090,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น 3. โครงการสร้างจิตสำนึกฯ ด้านความปลอดภัยใน รร.วัดอุทัยธาราม (2634 ครั้งที่ 617 ลว. 8  ก.ค. 2565) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
6.42  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565) (2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,134,000.00  0.00  0.00  1,102,500.00  31,500.00 97.22
6.43  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565) (2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  94,500.00  0.00  0.00  92,700.00  1,800.00 98.10
6.44  ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของ โรงเรียนวัดอมรินทราราม (2768 ครั้งที่ 654 ลว. 21  ก.ค. 2565) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  37,800.00  0.00  0.00  37,800.00  0.00 100.00
6.45  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2906 ครั้งที่ 690 ลว. 2  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,700.00  0.00  0.00  0.00  1,700.00 0.00
6.46  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2565) (2917 ครั้งที่ 694 ลว. 2  ส.ค. 2565) งบโรงเรียน  773,500.00  0.00  0.00  185,591.22  587,908.78 23.99
6.47  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ รัชดา (3076 ครั้งที่ 732 ลว. 10  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  800.00  0.00  0.00  650.00  150.00 81.25
6.48  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ ประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร  (3119 ครั้งที่ 741 ลว. 15  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  54,000.00  0.00  0.00  53,400.00  600.00 98.89
6.49  ค่าใช้จ่ายในการประชุมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) (3230 ครั้งที่ 775 ลว. 18  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
6.50  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565)  (3004 ครั้งที่ 725 ลว. 5  ส.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  4,500.00  0.00  0.00  4,500.00  0.00 100.00
6.51   ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565) ประกันสังคม (3004 ครั้งที่ 725 ลว. 5  ส.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  1,500.00  0.00  0.00  1,500.00  0.00 100.00
6.52  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (3274 ครั้งที่ 795 ลว. 22  ส.ค. 2565) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  322,899.45  177,100.55 64.58
6.53  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ ดำเนินการของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร (3278 ครั้งที่ 798 ลว. 22  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,000.00  0.00  0.00  1,000.00  0.00 100.00
6.54  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  (3449 ครั้งที่ 829 ลว. 26  ส.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
6.55  เพื่อดำเนินการติตตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (3461 ครั้งที่ 848 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนพญาไท  499,000.00  0.00  0.00  499,000.00  0.00 100.00
6.56  เพื่อดำเนินการติตตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (3461 ครั้งที่ 848 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
6.57  เพื่อดำเนินการติตตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (3461 ครั้งที่ 848 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย  498,200.00  498,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.58  เพื่อดำเนินการติตตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (3461 ครั้งที่ 848 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  497,000.00  0.00  0.00  497,000.00  0.00 100.00
6.59  ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อแนวคิดและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นเลิศ (3622 ครั้งที่ 887 ลว. 7  ก.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  270,000.00  0.00  0.00  270,000.00  0.00 100.00
6.60  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (กิจกรรมที่ 5) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ พาลาส (- ครั้งที่ 893 ลว. 8  ก.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
- รวม  14,962,150.00  498,200.00 0.00 12,570,523.38 1,893,426.62 87.35  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,767,000.00  0.00  0.00  1,762,935.03  4,064.97 99.77
7.2  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 : 18 th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia (5114 ครั้งที่ 74 ลว. 30  พ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
7.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (520 ครั้งที่ 193 ลว. 8  ก.พ. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
7.4  ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) (849 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  18,000.00  0.00  0.00  18,000.00  0.00 100.00
7.5   เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิขาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (1474 ครั้งที่ 367 ลว. 19  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  31,600.00  0.00  0.00  31,600.00  0.00 100.00
7.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการสำหรับการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอิงธาร  (1480 ครั้งที่ 370 ลว. 19  เม.ย. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  1,900.00  0.00  0.00  0.00  1,900.00 0.00
7.7  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนตามโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) (1648 ครั้งที่ 405 ลว. 29  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  220,500.00  0.00  0.00  186,075.00  34,425.00 84.39
7.8  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) เป็นเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ร้อยละ 1  (1875 ครั้งที่ 459 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  15,930.00  0.00  0.00  15,810.00  120.00 99.25
7.9  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน เพื่อเตรียมการและสรุปรายงานผลในการประชุม ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 (1906 ครั้งที่ 462 ลว. 20  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  890.00  0.00  0.00  0.00  890.00 0.00
7.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบศูนย์สอบการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร (1898 ครั้งที่ 463 ลว. 19  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
7.11  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 (1966 ครั้งที่ 480 ลว. 25  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  22,000.00  0.00  0.00  22,000.00  0.00 100.00
7.12  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางกิจกรรม Hackathon เพื่อการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง (1976 ครั้งที่ 485 ลว. 25  พ.ค. 2565) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  1,300.00  0.00  0.00  0.00  1,300.00 0.00
7.13  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างวันที่ 9 -14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก (2018 ครั้งที่ 488 ลว. 27  พ.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
7.14  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง เงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ร้อยละ 1) (2056 ครั้งที่ 501 ลว. 31  พ.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  1,350.00  0.00  0.00  0.00  1,350.00 0.00
7.15  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง เงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ร้อยละ 1) (2056 ครั้งที่ 501 ลว. 31  พ.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  450.00  0.00  0.00  1,200.00  -750.00 266.67
7.16  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร (2097 ครั้งที่ 506 ลว. 2  มิ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
7.17   ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2919 ครั้งที่ 699 ลว. 2  ส.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
7.18  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ หลักสูตร “การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน” ระหว่างวันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2565  (3371 ครั้งที่ 828 ลว. 24  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
7.19  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (3573 ครั้งที่ 880 ลว. 5  ก.ย. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  500.00  0.00  0.00  0.00  500.00 0.00
- รวม  2,086,420.00  0.00 0.00 2,038,820.03 47,599.97 97.72  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  8. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,180 บาท (4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  251,100.00  0.00  0.00  251,100.00  0.00 100.00
8.2  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) ให้กับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (135 ครั้งที่ 147 ลว. 12  ม.ค. 2565) งบสำนักงาน  28,080.00  0.00  0.00  0.00  28,080.00 0.00
- รวม  279,180.00  0.00 0.00 251,100.00 28,080.00 89.94  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (Q2668)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23 (5393 ครั้งที่ 116 ลว. 22  ธ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  11,000.00  0.00  0.00  10,551.80  448.20 95.93
9.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรอ (1119 ครั้งที่ 295 ลว. 22  มี.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
9.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564  (1157 ครั้งที่ 305 ลว. 24  มี.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  15,300.00  0.00  0.00  11,500.00  3,800.00 75.16
9.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับการรายงานผลการรับนักเรียนและดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวช้องกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (1919 ครั้งที่ 468 ลว. 20  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
9.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  (2144 ครั้งที่ 513 ลว. 7  มิ.ย. 2565) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
9.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม (2210 ครั้งที่ 530 ลว. 10  มิ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  800.00  0.00 100.00
9.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ในวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร (2718 ครั้งที่ 638 ลว. 18  ก.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
9.8  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ (2720 ครั้งที่ 643 ลว. 18  ก.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,200.00  0.00  0.00  394.00  806.00 32.83
9.9  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และการแสดงผลงาน ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (2769 ครั้งที่ 652 ลว. 21  ก.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  24,200.00  0.00  0.00  24,200.00  0.00 100.00
9.10  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โรงเรียนละ 3,000 บาท  (3006 ครั้งที่ 727 ลว. 5  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  18,000.00  0.00  0.00  17,947.26  52.74 99.71
9.11  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาหรือส่งเสริมให้ มีงานทำ มีอาชีพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาซํ้า (3019 ครั้งที่ 729 ลว. 8  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
9.12  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ 111 โรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (2967 ครั้งที่ 717 ลว. 4  ส.ค. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  4,000.00  0.00  0.00  3,421.00  579.00 85.53
9.13  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  (3136 ครั้งที่ 757 ลว. 16  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  9,600.00  0.00  0.00  1,800.00  7,800.00 18.75
9.14  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (3251 ครั้งที่ 766 ลว. 19  ส.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  31,600.00  0.00  0.00  0.00  31,600.00 0.00
9.15  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่างกฎกระทรวง จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ....ครั้งที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมีโฮเทล เอสเคป แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (3302 ครั้งที่ 800 ลว. 23  ส.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,800.00  0.00  0.00  0.00  1,800.00 0.00
9.16  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการ แข่งขันทักษะทางวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค (3365 ครั้งที่ 822 ลว. 24  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  18,000.00  0.00  0.00  17,889.25  110.75 99.38
- รวม  162,100.00  0.00 0.00 89,103.31 72,996.69 54.97  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  10. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรพี่เลี้ยง การใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (136 ครั้งที่ 146 ลว. 12  ม.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
10.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (194 ครั้งที่ 153 ลว. 18  ม.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,500.00  0.00  0.00  0.00  12,500.00 0.00
10.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร (520 ครั้งที่ 193 ลว. 8  ก.พ. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  124,915.00  0.00  0.00  124,915.00  0.00 100.00
10.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการจัดดำเนินงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร (1038 ครั้งที่ 280 ลว. 15  มี.ค. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  95,590.00  0.00  0.00  84,969.00  10,621.00 88.89
10.5  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ตามเกณฑ์การคัดเลือกของ สพฐ. (1472 ครั้งที่ 361 ลว. 18  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  100,000.00  0.00  0.00  78,175.28  21,824.72 78.18
10.6   ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2 (1600 ครั้งที่ 394 ลว. 26  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,500.00  0.00  0.00  0.00  12,500.00 0.00
10.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการดำเนินงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565 (2301 ครั้งที่ 548 ลว. 20  มิ.ย. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  87,250.00  0.00  0.00  52,221.00  35,029.00 59.85
10.8  เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 สนับสนุนการดำเนินการศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ (2353 ครั้งที่ 555 ลว. 24  มิ.ย. 2565) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
10.9  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนขับเคลื่อนงานศูนย์แนะแนว ประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (2784 ครั้งที่ 659 ลว. 21  ก.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
10.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร  (2821 ครั้งที่ 675 ลว. 26  ก.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  500.00  0.00  0.00  466.00  34.00 93.20
10.11  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (2927 ครั้งที่ 701 ลว. 2  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  4,500.00  0.00  0.00  1,584.00  2,916.00 35.20
10.12  ค่าพาหนะเดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร  (3302 ครั้งที่ 800 ลว. 23  ส.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  25,000.00  0.00  0.00  25,000.00  0.00 100.00
10.13  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)  (3301 ครั้งที่ 804 ลว. 23  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
- รวม  559,555.00  0.00 0.00 462,330.28 97,224.72 82.62  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  11. กิจกรรม : การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นในการดำเนินการกอบรมขยายผลให้โรงเรียนในโครงการ (3006 ครั้งที่ 727 ลว. 5  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  16,960.00  0.00  0.00  16,449.50  510.50 96.99
11.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โรงเรียนละ 3,000 บาท (3006 ครั้งที่ 727 ลว. 5  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  36,000.00  0.00  0.00  36,000.00  0.00 100.00
11.3  ดำเนินการจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนๆ ประจำปี พ.ศ. 2565 (3135 ครั้งที่ 752 ลว. 16  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
11.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (3257 ครั้งที่ 780 ลว. 22  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  83,560.00  0.00 0.00 82,449.50 1,110.50 98.67  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  12. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (Q2679)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) (4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,882,248.00  0.00  0.00  4,882,248.00  0.00 100.00
12.2  จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน2565) (ง 241/315 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  2,627,250.00  0.00  0.00  2,531,543.52  95,706.48 96.36
12.3  จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2565) (3005 ครั้งที่ 723 ลว. 5  ส.ค. 2565) งบโรงเรียน  2,417,310.00  0.00  0.00  2,388,330.00  28,980.00 98.80
- รวม  9,926,808.00  0.00 0.00 9,802,121.52 124,686.48 98.74  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  13. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Q2680)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 2.5 ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564) (4792 ครั้งที่ 33 ลว. 9  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  188,220.00  0.00  0.00  187,500.00  720.00 99.62
13.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 จำนวน 750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 1 จำนวน 150 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565)  (1848 ครั้งที่ 452 ลว. 17  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  122,400.00  0.00  0.00  122,400.00  0.00 100.00
13.3  จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครู อัตราจ้างในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565)  (3239 ครั้งที่ 778 ลว. 19  ส.ค. 2565) งบโรงเรียน  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
- รวม  373,620.00  0.00 0.00 372,900.00 720.00 99.81  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  14. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (Q2664)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (331 ครั้งที่ 172 ลว. 27  ม.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,988.50  11.50 99.77
14.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2748 ครั้งที่ 648 ลว. 19  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  19,767.18  232.82 98.84
- รวม  25,000.00  0.00 0.00 24,755.68 244.32 99.02  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  15. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ “ค.ค.ศ.” และเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว “พ.ค.ศ.” (2670 ครั้งที่ 616 ลว. 11  ก.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  84,000.00  0.00  0.00  84,000.00  0.00 100.00
- รวม  84,000.00  0.00 0.00 84,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  16. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (Q2673)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ (385 ครั้งที่ 179 ลว. 31  ม.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,779,590.00  0.00  0.00  1,762,545.44  17,044.56 99.04
16.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยในรูปแบบเอกสาร/ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  (2491 ครั้งที่ 591 ลว. 4  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  1,780,190.00  0.00 0.00 1,762,545.44 17,644.56 99.01  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436007000000)
  17. กิจกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Q2686)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ว 706 ครั้งที่ 227 ลว. 22  ก.พ. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  50,000.00  0.00  0.00  49,961.70  38.30 99.92
17.2  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (3000 ครั้งที่ 722 ลว. 5  ส.ค. 2565) โรงเรียนราชวินิต  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
17.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 10,000 บาท (รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 5) (3464 ครั้งที่ 839 ลว. 29  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  80,000.00  0.00 0.00 49,961.70 30,038.30 62.45  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436007000000)
  18. กิจกรรม : การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา (Q2688)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) (1023 ครั้งที่ 277 ลว. 15  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  110,250.00  0.00  0.00  61,593.71  48,656.29 55.87
- รวม  110,250.00  0.00 0.00 61,593.71 48,656.29 55.87  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  19. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Q2692)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน (5178 ครั้งที่ 90 ลว. 8  ธ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  43,200.00  0.00  0.00  41,528.20  1,671.80 96.13
19.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 (1607 ครั้งที่ 393 ลว. 26  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,200.00  0.00  0.00  2,666.00  534.00 83.31
19.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียน สุจริต) (1873 ครั้งที่ 455 ลว. 18  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,800.00  0.00  0.00  2,400.00  2,400.00 50.00
19.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียน สุจริต) (2484 ครั้งที่ 573 ลว. 1  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
19.5  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2730 ครั้งที่ 639 ลว. 19  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  49,606.00  -29,606.00 248.03
- รวม  71,800.00  0.00 0.00 96,200.20 -24,400.20 133.98  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  20. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (6800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1422 ครั้งที่ 342 ลว. 11  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  50,000.00  0.00  0.00  49,938.00  62.00 99.88
20.2  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ  (2730 ครั้งที่ 639 ลว. 19  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  3,000.00  7,000.00 30.00
- รวม  60,000.00  0.00 0.00 52,938.00 7,062.00 88.23  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (092211)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  21. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1698 ครั้งที่ 418 ลว. 5  พ.ค. 2565) กลุ่มอำนวยการ  100,000.00  0.00  0.00  98,905.00  1,095.00 98.91
21.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี งบประมาณ 2565  (3300 ครั้งที่ 802 ลว. 23  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  8,500.00  0.00  0.00  0.00  8,500.00 0.00
- รวม  108,500.00  0.00 0.00 98,905.00 9,595.00 91.16  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (รอรหัส)
  22. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ Digital Education ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  (2946 ครั้งที่ 711 ลว. 3  ส.ค. 2565) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  1,500.00  0.00  0.00  0.00  1,500.00 0.00
- รวม  1,500.00  0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  36,954,383.00  498,200.00 0.00 33,732,822.07 2,723,360.93 92.63  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved