รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004667945600000)
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000414000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  338,000.00  0.00  0.00  274,576.00  63,424.00 81.24
1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566)  (4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  45,000.00  0.00  0.00  4,000.00  41,000.00 8.89
1.3  ค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  501,500.00  0.00  0.00  501,500.00  0.00 100.00
1.4  พนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)  (110 ครั้งที่ 186 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  4,500.00  0.00  0.00  0.00  4,500.00 0.00
1.5  พนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566) (110 ครั้งที่ 186 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,100.00  0.00  0.00  0.00  1,100.00 0.00
1.6  ค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2566) (709 ครั้งที่ 334 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  277,500.00  0.00  0.00  277,500.00  0.00 100.00
1.7  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2566) (700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  มี.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  200,000.00  0.00  0.00  178,932.00  21,068.00 89.47
1.8  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2566) (2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  202,000.00  0.00  0.00  59,128.00  142,872.00 29.27
1.9  ค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2566) (2424 ครั้งที่ 595 ลว. 16  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  277,500.00  0.00  0.00  237,948.39  39,551.61 85.75
1.10  ค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 1 เดือน (กันยายน 2566) (3727 ครั้งที่ 829 ลว. 30  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  92,500.00  0.00  0.00  0.00  92,500.00 0.00
- รวม  1,939,600.00  0.00 0.00 1,533,584.39 406,015.61 79.07  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004660516200000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000435000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  0.00  2,957,210.00  42,790.00 98.57
2.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  1,000,000.00  -0.00 100.00
2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 (2531 ครั้งที่ 619 ลว. 26  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  877,280.95  122,719.05 87.73
2.4  ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ “ค.ค.ศ.” และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว “พ.ค.ศ.” (2804 ครั้งที่ 666 ลว. 12  ก.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  132,000.00  0.00  0.00  0.00  132,000.00 0.00
- รวม  5,132,000.00  0.00 0.00 4,834,490.95 297,509.05 94.20  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004660516200000)
  3. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) สำหรับ (LN) และ(LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (1282 ครั้งที่ 438 ลว. 29  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  2,000.00  0.00  0.00  706.00  1,294.00 35.30
- รวม  2,000.00  0.00 0.00 706.00 1,294.00 35.30  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (051640)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เอกสารการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (5012 ครั้งที่ 44 ลว. 4  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
4.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning) (5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,986.20  13.80 99.72
4.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวมตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  (5192 ครั้งที่ 72 ลว. 14  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,400.00  0.00  0.00  4,276.00  1,124.00 79.19
4.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กรุงเทพฯ (119 ครั้งที่ 190 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  3,240.00  0.00  0.00  0.00  3,240.00 0.00
4.5  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)  (167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  26,136.00  0.00  0.00  0.00  26,136.00 0.00
4.6  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) (195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  933,000.00  0.00  0.00  817,704.31  115,295.69 87.64
4.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวม จัดกลุ่มตัวชี้วัดหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร (258 ครั้งที่ 220 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  2,442.00  558.00 81.40
4.8  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิส เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566 (346 ครั้งที่ 259 ลว. 1  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  17,495.96  2,504.04 87.48
4.9  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป (365 ครั้งที่ 264 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  7,690.00  0.00  0.00  7,301.75  388.25 94.95
4.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2566 (406 ครั้งที่ 276 ลว. 6  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
4.11  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (566 ครั้งที่ 308 ลว. 13  ก.พ. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  800.00  0.00  0.00  780.00  20.00 97.50
4.12  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานดำเนินโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอรใซต์ กรุงเทพมหานคร (603 ครั้งที่ 313 ลว. 15  ก.พ. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
4.13  ค่าใช้จ่ายในการออกบูธนิทรรศการ “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G Avenue Zone A (ใต้ลาน Skywalk) MBK Center (743 ครั้งที่ 343 ลว. 27  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  331,000.00  0.00  0.00  330,992.00  8.00 100.00
4.14  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 การฟังและการพูดของนักเรียนขั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการพัฒนาระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (1386 ครั้งที่ 459 ลว. 5  เม.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
4.15  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร  (1387 ครั้งที่ 456 ลว. 5  เม.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
4.16  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการการประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้นประกอบเพลงจากคลิปวีดิทัศน์ “Happy & Happy เต้นให้สนุกและฝิกสติให้ใจมีพลัง” ประกอบด้วยผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน ของโรงเรียนวัดอมรินทราราม ในวันที่ 25 เมษายน 2566  (1516 ครั้งที่ 473 ลว. 18  เม.ย. 2566) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  0.00 100.00
4.17  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ แนะแนวติววิชาการ และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2566 และรุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 2 (1593 ครั้งที่ 480 ลว. 21  เม.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,800.00  0.00  0.00  0.00  1,800.00 0.00
4.18  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ (1597 ครั้งที่ 481 ลว. 21  เม.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
4.19  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ เพื่อการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายหลังการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (1664 ครั้งที่ 486 ลว. 27  เม.ย. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  600.00  0.00  0.00  400.00  200.00 66.67
4.20  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 (2339 ครั้งที่ 580 ลว. 12  มิ.ย. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  800.00  0.00  0.00  659.00  141.00 82.38
4.21  ค่าเช่าที่ดิน/เรือนแพ จากวัดร้าง ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินที่ตั้งวัด บุคคล หรือหน่วยงานอื่น (2523 ครั้งที่ 611 ลว. 26  มิ.ย. 2566) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  780.00  0.00  0.00  780.00  0.00 100.00
4.22  ค่าเช่าที่ดิน/เรือนแพ จากวัดร้าง ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินที่ตั้งวัด บุคคล หรือหน่วยงานอื่น (2523 ครั้งที่ 611 ลว. 26  มิ.ย. 2566) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  0.00 100.00
4.23  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2566) (2591 ครั้งที่ 625 ลว. 30  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  466,500.00  0.00  0.00  416,705.57  49,794.43 89.33
4.24  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2716 ครั้งที่ 649 ลว. 7  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  7,000.00  0.00  0.00  0.00  7,000.00 0.00
4.25  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (2716 ครั้งที่ 649 ลว. 7  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
4.26  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร (2798 ครั้งที่ 664 ลว. 12  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
4.27  เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2819 ครั้งที่ 672 ลว. 13  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
4.28  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง (2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,915.00  0.00  0.00  10,915.00  0.00 100.00
4.29  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมที่ 7 - กิจกรรมที่ 9 (3000 ครั้งที่ 700 ลว. 21  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,400.00  0.00  0.00  0.00  4,400.00 0.00
4.30  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท (3201 ครั้งที่ 734 ลว. 7  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
4.31  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 4 -7 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโช รัชดา กรุงเทพมหานคร (3201 ครั้งที่ 734 ลว. 7  ส.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  1,000.00  0.00  0.00  762.00  238.00 76.20
4.32  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2566 ณโรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี (3203 ครั้งที่ 736 ลว. 7  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
4.33  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ (ร่าง) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 10 - 15 กันยายน 2566 (3308 ครั้งที่ 745 ลว. 15  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
4.34   ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  (3314 ครั้งที่ 747 ลว. 15  ส.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  1,900,000.00  0.00  0.00  1,748,694.00  151,306.00 92.04
4.35  เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (3447 ครั้งที่ 765 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
4.36  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ (3476 ครั้งที่ 791 ลว. 21  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  21,156.00  0.00  0.00  21,156.00  0.00 100.00
4.37  ค่าควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดอมรินทราราม (3468 ครั้งที่ 788 ลว. 21  ส.ค. 2566) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  38,400.00  0.00  0.00  38,400.00  0.00 100.00
4.38  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 (3458 ครั้งที่ 780 ลว. 18  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
4.39  เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำการศึกษา 2565 (3528 ครั้งที่ 797 ลว. 22  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  3,475.00  1,525.00 69.50
4.40  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่เป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านไทยบูทีค ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (3630 ครั้งที่ 816 ลว. 25  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
4.41  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานถอดบทเรียนการจัดทำเอกสารการจบการศึกษา และการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ฃองสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ (3670 ครั้งที่ 822 ลว. 28  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
4.42  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566)  (3787 ครั้งที่ 838 ลว. 4  ก.ย. 2566) งบโรงเรียน  466,500.00  0.00  0.00  26,100.00  440,400.00 5.59
4.43  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อแนวคิดการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2566  (3788 ครั้งที่ 839 ลว. 4  ก.ย. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  290,000.00  0.00  0.00  290,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,186,717.00  0.00 0.00 3,758,624.79 1,428,092.21 72.47  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (5021 ครั้งที่ 45 ลว. 7  พ.ย. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  16,100.00  0.00  0.00  7,182.00  8,918.00 44.61
5.2  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) (5365 ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  29,500.00  0.00  0.00  18,644.00  10,856.00 63.20
5.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (5598 ครั้งที่ 122 ลว. 13  ธ.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  2,620.00  0.00  0.00  0.00  2,620.00 0.00
5.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (5605 ครั้งที่ 123 ลว. 14  ธ.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  59,080.00  0.00  0.00  59,080.00  0.00 100.00
5.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  244.00  356.00 40.67
5.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ ในการเข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ และกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 (367 ครั้งที่ 267 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,600.00  0.00  0.00  1,488.00  112.00 93.00
5.7  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต (567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  146,100.00  0.00  0.00  146,100.00  0.00 100.00
5.8  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน และคู่มือการใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 256 (708 ครั้งที่ 335 ลว. 23  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
5.9  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ (955 ครั้งที่ 371 ลว. 8  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  588.00  12.00 98.00
5.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร  (1086 ครั้งที่ 397 ลว. 15  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  800.00  0.00  0.00  800.00  0.00 100.00
5.11  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2566  (1112 ครั้งที่ 404 ลว. 17  มี.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
5.12  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)  (1260 ครั้งที่ 427 ลว. 28  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  86,000.00  0.00  0.00  86,000.00  0.00 100.00
5.13  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพิ่มเติม (1256 ครั้งที่ 433 ลว. 28  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  25,000.00  0.00  0.00  25,000.00  0.00 100.00
5.14  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566 (1581 ครั้งที่ 477 ลว. 21  เม.ย. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  241,500.00  0.00  0.00  203,161.16  38,338.84 84.12
5.15  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ (Learning Desinger Bootcamp) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ซัมเมอร์ ทรี กรุงเทพฯ (1888 ครั้งที่ 511 ลว. 11  พ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  472.00  728.00 39.33
5.16  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย รณรงค์ และติดตาม การใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ (2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
5.17  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (3002 ครั้งที่ 702 ลว. 21  ก.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  114,750.00  0.00  0.00  114,750.00  0.00 100.00
5.18   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี  (3089 ครั้งที่ 712 ลว. 25  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
5.19  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Mentor of Learning Designer Program) ระหว่างวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร (3115 ครั้งที่ 725 ลว. 3  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,600.00  0.00  0.00  998.00  602.00 62.38
5.20  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศปี 2566 โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมิโด (3311 ครั้งที่ 752 ลว. 15  ส.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  6,000.00  0.00  0.00  773.00  5,227.00 12.88
5.21  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน และพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และชุมชนนวัตกรรม การเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดทำสื่อประกอบการ นำเสนอผลงานสำหรับการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน (3448 ครั้งที่ 771 ลว. 17  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,400.00  0.00  0.00  1,000.00  19,400.00 4.90
5.22  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (3627 ครั้งที่ 812 ลว. 25  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,500.00  0.00  0.00  3,410.82  89.18 97.45
5.23  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสิน หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 (3668 ครั้งที่ 815 ลว. 28  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  2,200.00  0.00  0.00  0.00  2,200.00 0.00
5.24  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer’s Showcase) ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา (3668 ครั้งที่ 815 ลว. 28  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  2,800.00  0.00  0.00  1,216.00  1,584.00 43.43
- รวม  774,550.00  0.00 0.00 682,106.98 92,443.02 88.06  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  6. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำ(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 28 -30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร (5359 ครั้งที่ 89 ลว. 25  พ.ย. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
6.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (5505 ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
6.3  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จในการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  (ง 241/ ครั้งที่ 115 ลว. 8  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
6.4   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (5603 ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,500.00  0.00  0.00  0.00  5,500.00 0.00
6.5  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชาดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (5738 ครั้งที่ 142 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  185,400.00  0.00  0.00  185,400.00  0.00 100.00
6.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14 และครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2565 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 (5835 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
6.7  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 (705 ครั้งที่ 336 ลว. 22  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  408.00  792.00 34.00
6.8  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (1364 ครั้งที่ 453 ลว. 4  เม.ย. 2566) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
6.9  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี (1886 ครั้งที่ 513 ลว. 11  พ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  800.00  0.00 100.00
6.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.... ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (2410 ครั้งที่ 590 ลว. 15  มิ.ย. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
6.11  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2727 ครั้งที่ 650 ลว. 7  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
6.12  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกผลงานทักษะวิชาการนักเรียน และคัดเลือกแนวปฏิบัติ ที่ดีรายด้าน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ (2821 ครั้งที่ 667 ลว. 13  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  23,000.00  0.00  0.00  22,890.14  109.86 99.52
6.13  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เฉลิมพระเกียรติองค์พระราชา กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ พัฒนาอย่างยั่นยืน” และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2566 (2821 ครั้งที่ 667 ลว. 13  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  32,000.00  0.00  0.00  32,000.00  0.00 100.00
6.14  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการตำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  (3291 ครั้งที่ 744 ลว. 11  ส.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  9,200.00  0.00  0.00  4,538.00  4,662.00 49.33
6.15  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าจัดบูธนิทรรศการและการแสดง สำหรับการประชุมปฏิบัติการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (3340 ครั้งที่ 756 ลว. 15  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  800.00  0.00 100.00
6.16  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 111 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงาน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ... (3596 ครั้งที่ 811 ลว. 24  ส.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  7,500.00  0.00  0.00  3,853.78  3,646.22 51.38
6.17  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าพาหนะ) ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี (4042 ครั้งที่ 857 ลว. 13  ก.ย. 2566) งบสำนักงาน  18,800.00  0.00  0.00  18,800.00  0.00 100.00
- รวม  316,600.00  0.00 0.00 279,489.92 37,110.08 88.28  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  7. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (62408)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  394.00  206.00 65.67
7.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  (125 ครั้งที่ 185 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
7.3  ดำเนินการขยายผลจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (686 ครั้งที่ 323 ลว. 22  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  9,899.08  100.92 98.99
7.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและยกร่างระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (962 ครั้งที่ 379 ลว. 9  มี.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
7.5   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (1230 ครั้งที่ 421 ลว. 27  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
7.6  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (2513 ครั้งที่ 608 ลว. 23  มิ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  9,000.00  0.00  0.00  0.00  9,000.00 0.00
7.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (2549 ครั้งที่ 620 ลว. 28  มิ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
7.8  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัย (The Best Safety Practice)” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) (2610 ครั้งที่ 622 ลว. 3  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  47,000.00  0.00  0.00  47,000.00  0.00 100.00
7.9  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งงานแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในปีการศึกษา 2566 (2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  3,537.00  1,463.00 70.74
7.10   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (3769 ครั้งที่ 831 ลว. 1  ก.ย. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  2,200.00  0.00  0.00  2,200.00  0.00 100.00
- รวม  107,000.00  0.00 0.00 94,230.08 12,769.92 88.07  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประชุม และการนิเทศ กำกับ ติดตามให้กับศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
8.2  ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (3527 ครั้งที่ 796 ลว. 22  ส.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  8,800.00  0.00  0.00  0.00  8,800.00 0.00
- รวม  20,800.00  0.00 0.00 12,000.00 8,800.00 57.69  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (35000700)
  9. ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (00082)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) รุ่นที่ 2  (5085 ครั้งที่ 57 ลว. 9  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  2,675.00  325.00 89.17
- รวม  3,000.00  0.00 0.00 2,675.00 325.00 89.17  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (35000200)
  10. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (50194)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและแนวทางการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี  (59 ครั้งที่ 171 ลว. 9  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
10.2  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566)  (233 ครั้งที่ 216 ลว. 20  ม.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
10.3  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรม เรื่องการสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และหอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  (334 ครั้งที่ 252 ลว. 1  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
10.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ (1875 ครั้งที่ 508 ลว. 10  พ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
10.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะ ภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders SDGs) (3530 ครั้งที่ 795 ลว. 22  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  138,600.00  0.00 0.00 135,600.00 3,000.00 97.84  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (098011)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (56002700)
  11. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (00026)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  (5688 ครั้งที่ 135 ลว. 16  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,800.00  0.00  0.00  4,800.00  0.00 100.00
11.2  ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ  (5724 ครั้งที่ 140 ลว. 19  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
11.3  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต (502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  3,032.00  6,968.00 30.32
11.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1226 ครั้งที่ 424 ลว. 27  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
- รวม  80,800.00  0.00 0.00 73,832.00 6,968.00 91.38  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (098011)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (56002700)
  12. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2566 (1231 ครั้งที่ 423 ลว. 27  มี.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  2,400.00  0.00  0.00  600.00  1,800.00 25.00
12.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ (โครงการโรงเรียน สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (3656 ครั้งที่ 819 ลว. 28  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,500.00  0.00  0.00  0.00  3,500.00 0.00
12.3  ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ (โครงการโรงเรียน สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงาน(ภาคกลางและภาคตะวันออก)  (3656 ครั้งที่ 819 ลว. 28  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,400.00  0.00  0.00  800.00  600.00 57.14
12.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ (โครงการโรงเรียน สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (3656 ครั้งที่ 819 ลว. 28  ส.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,500.00  0.00  0.00  0.00  6,500.00 0.00
- รวม  13,800.00  0.00 0.00 1,400.00 12,400.00 10.14  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (098011)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (56002700)
  13. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (1378 ครั้งที่ 455 ลว. 5  เม.ย. 2566) กลุ่มอำนวยการ  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 50,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (092211)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (31004500)
  14. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (150 ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  40,000.00  0.00  0.00  21,800.00  18,200.00 54.50
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 21,800.00 18,200.00 54.50  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (092211)
  อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) (รอรหัส)
  15. กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) รุ่นที่ 1-3 (3310 ครั้งที่ 748 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนประถมนนทรี  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (096011)
  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (รอรหัส)
  16. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการคู่มือ และเครื่องมือการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (2391 ครั้งที่ 587 ลว. 14  มิ.ย. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
16.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการประเมินเพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DVTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม  (3312 ครั้งที่ 753 ลว. 15  ส.ค. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  700.00  0.00  0.00  0.00  700.00 0.00
16.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (3600 ครั้งที่ 805 ลว. 24  ส.ค. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,600.00  0.00  0.00  0.00  1,600.00 0.00
16.4  ค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการทดลองใช้รูปแบบ การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (3600 ครั้งที่ 805 ลว. 24  ส.ค. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  700.00  0.00  0.00  0.00  700.00 0.00
16.5  ค่าใช้จ่ายการทดลองการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร  (3600 ครั้งที่ 805 ลว. 24  ส.ค. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  10,400.00  0.00  0.00  0.00  10,400.00 0.00
- รวม  14,200.00  0.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,824,667.00  0.00 0.00 11,480,540.11 2,344,126.89 83.04  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved