รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  1. กิจกรรม : อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (2000431006)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน (4769 ครั้งที่ 4 ลว. 20  ต.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,800.00  0.00  0.00  1,708.00  5,092.00 25.12
- รวม  6,800.00  0.00 0.00 1,708.00 5,092.00 25.12  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (2000431006)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,375 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,660,500.00  0.00  0.00  1,660,500.00  0.00 100.00
2.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,225 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  221,400.00  0.00  0.00  54,330.06  167,069.94 24.54
2.3  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม จำนวนเงิน 9,225 บาท (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  221,400.00  0.00  0.00  221,400.00  0.00 100.00
2.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้าง 15,000 บาท คิดเป็น 75 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  8,100.00  0.00  0.00  0.00  8,100.00 0.00
2.5  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้าง 9,000 บาท คิดเป็น 45 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,080.00  0.00  0.00  0.00  1,080.00 0.00
2.6  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท คิดเป็น 45 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,080.00  0.00  0.00  0.00  1,080.00 0.00
2.7  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท คิดเป็น 75 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  6,075.00  0.00  0.00  0.00  6,075.00 0.00
2.8  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,372,950.00  0.00  0.00  357,600.00  1,015,350.00 26.05
2.9  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  87,750.00  0.00  0.00  0.00  87,750.00 0.00
2.10  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม จำนวนเงิน 9,450 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  198,990.00  0.00  0.00  39,420.00  159,570.00 19.81
- รวม  3,779,325.00  0.00 0.00 2,333,250.06 1,446,074.94 61.74  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ) (2000431006)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,375 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,245,375.00  0.00  0.00  1,245,375.00  0.00 100.00
3.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  54,000.00  0.00  0.00  54,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,087,650.00  0.00  0.00  321,776.13  765,873.87 29.58
3.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท  (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  54,000.00  0.00  0.00  18,000.00  36,000.00 33.33
- รวม  2,441,025.00  0.00 0.00 1,639,151.13 801,873.87 67.15  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  4. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566) (4954 ครั้งที่ 27 ลว. 31  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  85,000.00  0.00  0.00  17,000.00  68,000.00 20.00
- รวม  85,000.00  0.00 0.00 17,000.00 68,000.00 20.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  5. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (4953 ครั้งที่ 19 ลว. 31  ต.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  6. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับเด็กพิการ) (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม 2566)  (5044 ครั้งที่ 51 ลว. 7  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  187,920.00  0.00  0.00  124,200.00  63,720.00 66.09
6.2  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) พี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม 67 อัตรา (5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  3,777,192.00  0.00  0.00  2,291,040.00  1,486,152.00 60.65
6.3  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) พี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา (5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  1,080,000.00  0.00  0.00  554,167.77  525,832.23 51.31
- รวม  5,045,112.00  0.00 0.00 2,969,407.77 2,075,704.23 58.86  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  7. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะทำงานในการเข้าร่วมการประชุมคัดกรอง คำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร (5488 ครั้งที่ 104 ลว. 2  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  500.00  0.00  0.00  500.00  0.00 100.00
7.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาและค่าดำเนินโครงการของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังลิบ ระดับประถมศึกษา (366 ครั้งที่ 263 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  13,000.00  0.00  0.00  0.00  13,000.00 0.00
- รวม  13,500.00  0.00 0.00 500.00 13,000.00 3.70  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  8. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกอบรมวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร (5543 ครั้งที่ 111 ลว. 8  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
8.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่2 (เขาใหญ่) จั (23 ครั้งที่ 170 ลว. 4  ม.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  3,000.00  0.00  0.00  1,062.00  1,938.00 35.40
- รวม  3,800.00  0.00 0.00 1,062.00 2,738.00 27.95  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  9. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานนํ้าและอากาศให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และประเมินรับตราพระราชทานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 (205 ครั้งที่ 207 ลว. 20  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
9.2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเนื้อหา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (317 ครั้งที่ 248 ลว. 27  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,500.00  0.00  0.00  0.00  6,500.00 0.00
- รวม  21,500.00  0.00 0.00 0.00 21,500.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004660010500000)
  10. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนที่มีความอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมโรยัลสวีท กรุงเทพมหานคร (295 ครั้งที่ 237 ลว. 26  ม.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 0.00 800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (รอรหัส)
  11. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT,NT และ 0-NET  (5005 ครั้งที่ 42 ลว. 3  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
11.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป (259 ครั้งที่ 225 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  8,010.00  0.00  0.00  0.00  8,010.00 0.00
- รวม  8,610.00  0.00 0.00 0.00 8,610.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (รอรหัส)
  12. กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face)  (5470 ครั้งที่ 102 ลว. 1  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (รอรหัส)
  13. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  (197 ครั้งที่ 214 ลว. 19  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  11,200.00  0.00  0.00  0.00  11,200.00 0.00
13.2  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  (243 ครั้งที่ 219 ลว. 23  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  14,200.00  0.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รอรหัส)
  14. กิจกรรม : ส่งเสริม กิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร (5854 ครั้งที่ 159 ลว. 27  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รอรหัส)
  15. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหว (58 ครั้งที่ 176 ลว. 9  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,200.00  0.00  0.00  1,620.00  1,580.00 50.63
- รวม  3,200.00  0.00 0.00 1,620.00 1,580.00 50.63  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (รอรหัส)
  16. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1   เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  (5654 ครั้งที่ 130 ลว. 16  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  11,444,672.00  0.00 0.00 6,964,298.96 4,480,373.04 60.85  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved