รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700010)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  (2000435061)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  (ง 241/5029 ครั้งที่ 78 ลว. 23  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  255,000.00  0.00  0.00  255,000.00  0.00 100.00
- รวม  255,000.00  0.00 0.00 255,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700010)
  2. กิจกรรม :การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (P2782)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 (ง 241/5287 ครั้งที่ 112 ลว. 4  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  200.00  0.00  0.00  0.00  200.00 0.00
- รวม  200.00  0.00 0.00 0.00 200.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700007)
  3. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะและค่านิยมของชาติ (P2786)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โซนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน "วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ" (บูทกิจกรรมวันพ่อ) ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 (5236 ครั้งที่ 98 ลว. 2  ธ.ค. 2563) โรงเรียนราชวินิต  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 50,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700005)
  4. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  (P2767)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (700 ครั้งที่ 251 ลว. 18  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  85,000.00  0.00  0.00  77,309.00  7,691.00 90.95
- รวม  85,000.00  0.00 0.00 77,309.00 7,691.00 90.95  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700006)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่และระดับโรงเรียน (766 ครั้งที่ 259 ลว. 22  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,700.00  0.00  0.00  0.00  5,700.00 0.00
5.2  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่และระดับโรงเรียน (766 ครั้งที่ 259 ลว. 22  ก.พ. 2564) โรงเรียนพญาไท  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  15,700.00  0.00 0.00 0.00 15,700.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700005)
  6. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (P2775)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อดำเนินงานในการนิเทศและติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 (998 ครั้งที่ 288 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  9,000.00  0.00  0.00  0.00  9,000.00 0.00
- รวม  9,000.00  0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700008)
  7. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ (P2780)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมจัดทำหน่วยการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ระหว (999 ครั้งที่ 289 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  800.00  0.00 100.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 800.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700004)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  (1131 ครั้งที่ 321 ลว. 22  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  19,996.16  3.84 99.98
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 19,996.16 3.84 99.98  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700011)
  9. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (P2784)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพัฒนาชุดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการอ่านเชิงวิชาการของผู้เรียนในยุคดิจิทัล (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร (1660 ครั้งที่ 402 ลว. 20  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700005)
  10. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (P2775)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1655 ครั้งที่ 401 ลว. 20  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  16,000.00  0.00  0.00  14,125.00  1,875.00 88.28
- รวม  16,000.00  0.00 0.00 14,125.00 1,875.00 88.28  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700007)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะและค่านิยมของชาติ (P2786)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (1425 ครั้งที่ 361 ลว. 5  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,200.00  0.00  0.00  2,000.00  1,200.00 62.50
- รวม  3,200.00  0.00 0.00 2,000.00 1,200.00 62.50  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700010)
  12. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (P2782)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2564) (1766 ครั้งที่ 422 ลว. 28  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  102,000.00  0.00  0.00  102,000.00  0.00 100.00
- รวม  102,000.00  0.00 0.00 102,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700007)
  13. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (P2786)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 (2016 ครั้งที่ 464 ลว. 19  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  19,945.00  55.00 99.73
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 19,945.00 55.00 99.73  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700011)
  14. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (P2784)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"  (2020 ครั้งที่ 465 ลว. 20  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700002)
  15. สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (P2776)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2564 (สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) (2030 ครั้งที่ 472 ลว. 20  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  69,000.00  0.00  0.00  65,995.00  3,005.00 95.64
- รวม  69,000.00  0.00 0.00 65,995.00 3,005.00 95.64  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700004)
  16. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (2647 ครั้งที่ 564 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700007)
  17. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (P2786)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) (2632 ครั้งที่ 565 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  48,000.00  0.00  0.00  30,000.00  18,000.00 62.50
- รวม  48,000.00  0.00 0.00 30,000.00 18,000.00 62.50  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700005)
  18. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) (2828 ครั้งที่ 613 ลว. 19  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700009)
  19. กิจกรรม : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (P2781)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (2846 ครั้งที่ 618 ลว. 21  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435061700010)
  20. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  (P2767)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (2958 ครั้งที่ 636 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,800.00  0.00  0.00  0.00  10,800.00 0.00
- รวม  10,800.00  0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435031700005)
  21. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (P2782)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2564)  (3211 ครั้งที่ 668 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  102,000.00  0.00  0.00  72,935.35  29,064.65 71.51
21.2   (โอนกลับคืนส่วนกลาง) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4067 ครั้งที่ 853 ลว. 22  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  -29,000.00  0.00  0.00  0.00  -29,000.00 0.00
- รวม  73,000.00  0.00 0.00 72,935.35 64.65 99.91  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700005)
  22. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ และพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียน (3445 ครั้งที่ 724 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (092211)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  23. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (P2768)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช (4906 ครั้งที่ 59 ลว. 13  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 0.00 800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (092211)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700007)
  24. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (P2770)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 (830 ครั้งที่ 271 ลว. 25  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  11,200.00  0.00  0.00  9,996.11  1,203.89 89.25
- รวม  11,200.00  0.00 0.00 9,996.11 1,203.89 89.25  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (092211)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700006)
  25. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (P2796)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
25.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับวิทยากรในการเดินทางมาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศน์ Coding Mentor (1622 ครั้งที่ 398 ลว. 19  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (092211)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700006)
  26. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (P2769)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
26.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (1946 ครั้งที่ 453 ลว. 14  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  9,995.94  4.06 99.96
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 9,995.94 4.06 99.96  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (2004063036700001)
  27. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (P2759)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
27.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาค่ายทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง จำนวนเงิน 60,000 บาท 2. รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนั (1279 ครั้งที่ 1279 ลว. 29  เม.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  105,000.00  0.00  0.00  69,588.00  35,412.00 66.27
- รวม  105,000.00  0.00 0.00 69,588.00 35,412.00 66.27  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (2000406036700004)
  28. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (P2759)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
28.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (2415 ครั้งที่ 524 ลว. 17  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  8,800.00  1,200.00 88.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 8,800.00 1,200.00 88.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (2000406036700004)
  29. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (P2759)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
29.1  เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (3338 ครั้งที่ 697 ลว. 24  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (2000406036700004)
  30. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (P2759)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
30.1  เพื่อดำเนินงานตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (3343 ครั้งที่ 696 ลว. 24  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,000.00  0.00  0.00  4,990.48  9.52 99.81
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 4,990.48 9.52 99.81  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,062,900.00  0.00 0.00 919,676.04 143,223.96 86.53  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved