รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000432061700011)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (Q2657)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) (4717 ครั้งที่ 22 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  170,000.00  0.00  0.00  170,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) (382 ครั้งที่ 382 ลว. 22  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  68,000.00  0.00  0.00  0.00  68,000.00 0.00
- รวม  238,000.00  0.00 0.00 170,000.00 68,000.00 71.43  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000432061700011)
  2. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งเแวดล้อม (Q2645)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  548,000.00  0.00  0.00  548,000.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการ ค่าย "เยาวชน.....รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 (1416 ครั้งที่ 329 ลว. 11  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
2.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (1915 ครั้งที่ 467 ลว. 20  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  145,000.00  0.00  0.00  96,506.25  48,493.75 66.56
- รวม  693,600.00  0.00 0.00 644,506.25 49,093.75 92.92  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000432061700002)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เช้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (577 ครั้งที่ 202 ลว. 10  ก.พ. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
3.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (735 ครั้งที่ 240 ลว. 23  ก.พ. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
3.3  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  56,700.00  0.00  0.00  56,700.00  0.00 100.00
- รวม  58,300.00  0.00 0.00 56,700.00 1,600.00 97.26  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  4. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (Q2659)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (688 ครั้งที่ 221 ลว. 21  ก.พ. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
4.2  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช (729 ครั้งที่ 239 ลว. 22  ก.พ. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  26,040.00  0.00  0.00  19,505.00  6,535.00 74.90
- รวม  36,040.00  0.00 0.00 19,505.00 16,535.00 54.12  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  5. กิจกรรม : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (2000465000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  (1419 ครั้งที่ 331 ลว. 11  เม.ย. 2565) โรงเรียนพญาไท  600.00  0.00  0.00  569.00  31.00 94.83
- รวม  600.00  0.00 0.00 569.00 31.00 94.83  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  6. กิจกรรม : การยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 (1815 ครั้งที่ 441 ลว. 12  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,100.00  0.00  0.00  0.00  5,100.00 0.00
- รวม  5,100.00  0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 20004320062005000004)
  7. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (2000465520)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนา Character Qualities นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ เชื่อมโยงกับชุมชน บ.ว.ร. เพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับขับเคลื่อนและ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม (1555 ครั้งที่ 380 ลว. 22  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  30,000.00  0.00  0.00  16,000.00  14,000.00 53.33
- รวม  30,000.00  0.00 0.00 16,000.00 14,000.00 53.33  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 20004320062005000004)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้ (173 ครั้งที่ 425 ลว. 6  พ.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
8.2   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.3 ดาว ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18 เขตตรวจราชกา (433 ครั้งที่ 171 ลว. 10  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  30,600.00  0.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (2000406036700004)
  9. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (Q2625)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง (589 ครั้งที่ 208 ลว. 11  ก.พ. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
9.2  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (589 ครั้งที่ 208 ลว. 11  ก.พ. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
- รวม  120,000.00  0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00  -
  แผนงาน : งบกลาง (รอรหัส)
  งบกลาง (20004650516500000)
  10. กิจกรรม : รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยเบิกจ่ายในงบดำเนินงาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.1 ค่าจ้างครูรายเดือนแกิไฃป้ญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึก (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,620,000.00  0.00  0.00  525,000.00  1,095,000.00 32.41
10.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.2 ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบสำนักงาน  162,000.00  0.00  0.00  0.00  162,000.00 0.00
10.3  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท  (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,215,000.00  0.00  0.00  405,000.00  810,000.00 33.33
10.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  54,000.00  0.00  0.00  0.00  54,000.00 0.00
10.5  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.5 ค่าจ้างนักการภารโรง (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  216,000.00  0.00  0.00  72,000.00  144,000.00 33.33
- รวม  3,267,000.00  0.00 0.00 1,002,000.00 2,265,000.00 30.67  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,479,240.00  0.00 0.00 1,909,280.25 2,569,959.75 42.63  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved