รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000432061700011)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (Q2657)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) (4717 ครั้งที่ 22 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  170,000.00  0.00  0.00  170,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) (382 ครั้งที่ 382 ลว. 22  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  68,000.00  0.00  0.00  68,000.00  0.00 100.00
1.3  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2565) (2599 ครั้งที่ 600 ลว. 7  ก.ค. 2565) งบโรงเรียน  102,000.00  0.00  0.00  102,000.00  0.00 100.00
- รวม  340,000.00  0.00 0.00 340,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000432061700011)
  2. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งเแวดล้อม (Q2645)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  548,000.00  0.00  0.00  548,000.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการ ค่าย "เยาวชน.....รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 (1416 ครั้งที่ 329 ลว. 11  เม.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  489.64  110.36 81.61
2.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (1915 ครั้งที่ 467 ลว. 20  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  145,000.00  0.00  0.00  145,000.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช้าร่วมประชุมเซิงปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอสิซาเบธ กรุงเทพมหานคร  (2130 ครั้งที่ 511 ลว. 6  มิ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,600.00  0.00  0.00  0.00  1,600.00 0.00
2.5   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี” ประจำปี 2565 (2352 ครั้งที่ 552 ลว. 24  มิ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  14,900.00  0.00  0.00  14,886.30  13.70 99.91
2.6  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2565 โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอลิซาเบธ (3334 ครั้งที่ 816 ลว. 23  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
2.7  ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการค่าย “เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในส่วนของ โรงเรียนต่อยอดขยายผล ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ  (3334 ครั้งที่ 816 ลว. 25  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
- รวม  740,100.00  0.00 0.00 738,375.94 1,724.06 99.77  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000432061700011)
  3. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน (1960 ครั้งที่ 474 ลว. 24  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000432061700002)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (577 ครั้งที่ 202 ลว. 10  ก.พ. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
4.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (735 ครั้งที่ 240 ลว. 23  ก.พ. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  800.00  0.00  0.00  482.00  318.00 60.25
4.3  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) (842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  56,700.00  0.00  0.00  56,700.00  0.00 100.00
4.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 4 ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (685 ครั้งที่ 2908 ลว. 2  ส.ค. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
4.5  ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2904 ครั้งที่ 686 ลว. 2  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  56,500.00  0.00  0.00  56,461.50  38.50 99.93
- รวม  115,600.00  0.00 0.00 113,643.50 1,956.50 98.31  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000432061700002)
  5. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน คุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (3001 ครั้งที่ 721 ลว. 5  ส.ค. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (Q2659)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (688 ครั้งที่ 221 ลว. 21  ก.พ. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
6.2  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช (729 ครั้งที่ 239 ลว. 22  ก.พ. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  26,040.00  0.00  0.00  26,024.55  15.45 99.94
6.3  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning) (3138 ครั้งที่ 749 ลว. 16  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  9,900.00  100.00 99.00
6.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning) (3130 ครั้งที่ 754 ลว. 15  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  434.00  166.00 72.33
- รวม  46,640.00  0.00 0.00 36,358.55 10,281.45 77.96  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  7. กิจกรรม : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (2000465000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  (1419 ครั้งที่ 331 ลว. 11  เม.ย. 2565) โรงเรียนพญาไท  600.00  0.00  0.00  569.00  31.00 94.83
- รวม  600.00  0.00 0.00 569.00 31.00 94.83  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  8. กิจกรรม : การยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 (1815 ครั้งที่ 441 ลว. 12  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,100.00  0.00  0.00  1,340.00  3,760.00 26.27
- รวม  5,100.00  0.00 0.00 1,340.00 3,760.00 26.27  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  9. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”  (2486 ครั้งที่ 577 ลว. 1  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
9.2   ค่าใช้จ่ายในการออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าของนโยบาย CODING (3376 ครั้งที่ 817 ลว. 25  ส.ค. 2565) โรงเรียนราชวินิต  50,000.00  0.00  0.00  48,589.20  1,410.80 97.18
- รวม  60,000.00  0.00 0.00 58,589.20 1,410.80 97.65  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  10. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (2522 ครั้งที่ 594 ลว. 4  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,600.00  0.00  0.00  0.00  3,600.00 0.00
10.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (2918 ครั้งที่ 703 ลว. 2  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  48,000.00  0.00  0.00  47,922.70  77.30 99.84
- รวม  51,600.00  0.00 0.00 47,922.70 3,677.30 92.87  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  11. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สำหรับสนับสบุนการดัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 (2678 ครั้งที่ 593 ลว. 11  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,500.00  0.00  0.00  2,792.70  707.30 79.79
- รวม  3,500.00  0.00 0.00 2,792.70 707.30 79.79  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004320ฺB67000001)
  12. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  (2968 ครั้งที่ 714 ลว. 4  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
12.2   ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้”  (3396 ครั้งที่ 831 ลว. 25  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  35,000.00  0.00  0.00  34,976.67  23.33 99.93
- รวม  35,600.00  0.00 0.00 34,976.67 623.33 98.25  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 20004320062005000004)
  13. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (2000465520)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนา Character Qualities นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ เชื่อมโยงกับชุมชน บ.ว.ร. เพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับขับเคลื่อนและ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม (1555 ครั้งที่ 380 ลว. 22  เม.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
13.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (2321 ครั้งที่ 550 ลว. 21  มิ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
13.3  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการนักธุรกิจน้อยมี คุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานอาชีพ จำนวน 100 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากการประกวดนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและ (2758 ครั้งที่ 649 ลว. 20  ก.ค. 2565) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
13.4   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนา Character Qualities นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ เชื่อมโยงกับชุมชน บ.ว.ร. เพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  (3252 ครั้งที่ 779 ลว. 19  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
13.5  ค่าใข้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็งปี 6” (3478 ครั้งที่ 845 ลว. 30  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านหนองบอน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
13.6  ค่าใข้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็งปี 6” (3478 ครั้งที่ 845 ลว. 30  ส.ค. 2565) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
13.7  ค่าใข้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็งปี 6” (3478 ครั้งที่ 3478 ลว. 30  ส.ค. 2565) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
- รวม  69,600.00  0.00 0.00 67,000.00 2,600.00 96.26  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 20004320062005000004)
  14. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2565  (173 ครั้งที่ 425 ลว. 6  พ.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  600.00  0.00  0.00  354.00  246.00 59.00
14.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.3 ดาว ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18 เขตตรวจราชการ (433 ครั้งที่ 171 ลว. 10  พ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  30,600.00  0.00 0.00 354.00 30,246.00 1.16  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (2000406036700004)
  15. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (Q2625)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง (589 ครั้งที่ 208 ลว. 11  ก.พ. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
15.2  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (589 ครั้งที่ 208 ลว. 11  ก.พ. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  100,000.00  0.00  0.00  93,500.00  6,500.00 93.50
15.3  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด งวดที่ 2 (1970 ครั้งที่ 479 ลว. 25  พ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  9,953.00  47.00 99.53
15.4  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (2903 ครั้งที่ 680 ลว. 2  ส.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  150,000.00  0.00 0.00 103,453.00 46,547.00 68.97  -
  แผนงาน : งบกลาง (รอรหัส)
  งบกลาง (20004650516500000)
  16. กิจกรรม : รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยเบิกจ่ายในงบดำเนินงาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.1 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขป้ญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,620,000.00  0.00  0.00  1,620,000.00  0.00 100.00
16.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.2 ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบสำนักงาน  162,000.00  0.00  0.00  156,000.00  6,000.00 96.30
16.3  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท  (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,215,000.00  0.00  0.00  1,215,000.00  0.00 100.00
16.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  54,000.00  0.00  0.00  54,000.00  0.00 100.00
16.5  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) จำนวนเงิน 3,267,000 บาท แบ่งเป็น 1.5 ค่าจ้างนักการภารโรง (1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบโรงเรียน  216,000.00  0.00  0.00  216,000.00  0.00 100.00
16.6  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) (2056 ครั้งที่ 3 ลว. 31  พ.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  135,000.00  0.00  0.00  75,000.00  60,000.00 55.56
16.7   ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) (2056 ครั้งที่ 3 ลว. 31  พ.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
16.8  ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 1 เดือน (สิงหาคม 2565) (2802 ครั้งที่ 6 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบโรงเรียน  18,000.00  0.00  0.00  18,000.00  0.00 100.00
16.9  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565) (3004 ครั้งที่ 9 ลว. 5  ส.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
16.10  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2565) (3004 ครั้งที่ 9 ลว. 5  ส.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
16.11  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิทยาคาสตร์พลังสิบ จำนวนเงิน 150,000.- บาท แบ่งเป็น 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำหรับการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนศูนย์ วิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษา (3471 ครั้งที่ 12 ลว. 29  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
16.12  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิทยาคาสตร์พลังสิบ จำนวนเงิน 150,000.- บาท แบ่งเป็น 2. โรงเรียนราชวินิต เพื่อดำเนินงานและจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ ประถมศึกษา (3471 ครั้งที่ 12 ลว. 29  ส.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  140,000.00  0.00  0.00  137,050.00  2,950.00 97.89
- รวม  3,735,000.00  0.00 0.00 3,656,050.00 78,950.00 97.89  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,389,940.00  0.00 0.00 5,201,425.26 188,514.74 96.50  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved