รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200431006170)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ) (87195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 23 อัตรา (4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,509,000.00  0.00  0.00  737,400.00  771,600.00 48.87
1.2  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 2 อัตรา (4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  72,000.00  0.00  0.00  17,419.35  54,580.65 24.19
1.3  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราขดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)  (5246 ครั้งที่ 51 ลว. 14  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  0.00  94,500.00  94,500.00 50.00
- รวม  1,770,000.00  0.00 0.00 849,319.35 920,680.65 47.98  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200431006170)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ)  (00114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) อัตรารายเดิม 5 ราย อัตราจ้างเหมาบริการ 3 ราย (4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  297,000.00  0.00  0.00  73,829.03  223,170.97 24.86
2.2  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 31 อัตรา (4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,953,000.00  0.00  0.00  803,250.00  1,149,750.00 41.13
2.3  ค่าจ้างนักการภารโรง อัตรา 15,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 23 อัตรา (4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  302,400.00  0.00  0.00  151,200.00  151,200.00 50.00
- รวม  2,552,400.00  0.00 0.00 1,028,279.03 1,524,120.97 40.29  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200431006170)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับเด็กพิการ)  (00111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนเมษายน 2567 (4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  5,679,594.00  0.00  0.00  1,309,209.68  4,370,384.32 23.05
3.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนเมษายน 2567) (5005 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  221,220.00  0.00  0.00  63,000.00  158,220.00 28.48
- รวม  5,900,814.00  0.00 0.00 1,372,209.68 4,528,604.32 23.25  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200431006170)
  4. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (86190)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567)  (5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  85,000.00  0.00  0.00  0.00  85,000.00 0.00
- รวม  85,000.00  0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (200431006170)
  5. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ (86177)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึกเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1-6 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร  (5243 ครั้งที่ 48 ลว. 14  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,800.00  0.00  0.00  0.00  1,800.00 0.00
- รวม  1,800.00  0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 31003170 5000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (00040)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พ.ย. 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  (5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  262.40  337.60 43.73
- รวม  600.00  0.00 0.00 262.40 337.60 43.73  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000431006170500007)
  7. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (00036)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  (5262 ครั้งที่ 54 ลว. 15  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 0.00 800.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  10,311,414.00  0.00 0.00 3,250,070.46 7,061,343.54 31.52  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved