รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700010)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  (2000435061)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  (ง 241/5029 ครั้งที่ 78 ลว. 23  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  255,000.00  0.00  0.00  157,935.48  97,064.52 61.94
- รวม  255,000.00  0.00 0.00 157,935.48 97,064.52 61.94  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700010)
  2. กิจกรรม :การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (P2782)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 (ง 241/5287 ครั้งที่ 112 ลว. 4  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  200.00  0.00  0.00  0.00  200.00 0.00
- รวม  200.00  0.00 0.00 0.00 200.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700007)
  3. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะและค่านิยมของชาติ (P2786)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โซนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน "วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ" (บูทกิจกรรมวันพ่อ) ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 (5236 ครั้งที่ 98 ลว. 2  ธ.ค. 2563) โรงเรียนราชวินิต  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700005)
  4. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  (P2767)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (700 ครั้งที่ 251 ลว. 18  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  85,000.00  0.00  0.00  45,200.00  39,800.00 53.18
- รวม  85,000.00  0.00 0.00 45,200.00 39,800.00 53.18  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000435062700006)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่และระดับโรงเรียน (766 ครั้งที่ 259 ลว. 22  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,700.00  0.00  0.00  0.00  5,700.00 0.00
5.2  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่และระดับโรงเรียน (766 ครั้งที่ 259 ลว. 22  ก.พ. 2564) โรงเรียนพญาไท  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  15,700.00  0.00 0.00 0.00 15,700.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  6. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อดำเนินงานในการนิเทศและติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 (998 ครั้งที่ 288 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  9,000.00  0.00  0.00  0.00  9,000.00 0.00
- รวม  9,000.00  0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  7. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมจัดทำหน่วยการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ระหว (999 ครั้งที่ 289 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  800.00  0.00 100.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 800.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รอรหัส)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  (1131 ครั้งที่ 321 ลว. 22  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (092211)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  9. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (P2768)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช (4906 ครั้งที่ 59 ลว. 13  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 0.00 800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (092211)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700007)
  10. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (P2770)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 (830 ครั้งที่ 271 ลว. 25  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  11,200.00  0.00  0.00  0.00  11,200.00 0.00
- รวม  11,200.00  0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (รอรหัส)
  11. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาค่ายทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง จำนวนเงิน 60,000 บาท 2. รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนั (1279 ครั้งที่ 1279 ลว. 29  เม.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  105,000.00  0.00  0.00  0.00  105,000.00 0.00
- รวม  105,000.00  0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  552,700.00  0.00 0.00 203,935.48 348,764.52 36.90  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved