รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000432061700011)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (Q2657)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) (4717 ครั้งที่ 22 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  170,000.00  0.00  0.00  0.00  170,000.00 0.00
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  170,000.00  0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved