รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (096012)
  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (20004E27015000001)
  1. กิจกรรม : - (P1000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (4554 ครั้งที่ 2 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  84,000.00  0.00  0.00  82,000.00  2,000.00 97.62
1.2  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน (4943 ครั้งที่ 3 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
1.3  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (5423 ครั้งที่ 5 ลว. 23  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,362,000.00  0.00  0.00  1,348,000.00  14,000.00 98.97
- รวม  1,450,000.00  0.00 0.00 1,434,000.00 16,000.00 98.90  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500268)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 3,206,470 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 4,464,485 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 17,680,300 บาท (4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  25,351,255.00  0.00  0.00  25,351,255.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 150,135 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 220,080 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน จ (5148 ครั้งที่ 82 ลว. 3  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  3,860,292.00  0.00  0.00  3,860,292.00  0.00 100.00
2.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (264 ครั้งที่ 159 ลว. 21  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  368,000.00  0.00  0.00  368,000.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (30%) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,299,320 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,809,135 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 7,164,700 บาท (372 ครั้งที่ 175 ลว. 31  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  10,273,155.00  0.00  0.00  10,273,155.00  0.00 100.00
2.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) จำนวน 5 รายการ 1. ค่าหนังสือเรียน จำนวนเงิน 11,295,597 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 3,102,250 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน 6,152,380 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนว (ง 241/1162 ครั้งที่ 303 ลว. 24  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  33,350,102.00  0.00  0.00  33,350,102.00  0.00 100.00
- รวม  73,202,804.00  0.00 0.00 73,202,804.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002500005)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (ร้อยละ 70) (5045 ครั้งที่ 68 ลว. 29  พ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  180,600.00  0.00  0.00  180,600.00  0.00 100.00
3.2  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 70) (1140 ครั้งที่ 298 ลว. 23  มี.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  76,800.00  0.00  0.00  76,800.00  0.00 100.00
- รวม  257,400.00  0.00 0.00 257,400.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  74,910,204.00  0.00 0.00 74,894,204.00 16,000.00 99.98  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved