รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (51993)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (420022000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) รายการที่ 1 ค่าอุปกรณ์การเรียน (4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  3,666,800.00  0.00  0.00  3,666,800.00  0.00 100.00
1.2  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  4,447,532.00  0.00  0.00  4,447,532.00  0.00 100.00
1.3  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) รายการที่ 3 ค่าจัดการเรียนการสอน  (4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  17,745,269.00  0.00  0.00  17,745,269.00  0.00 100.00
1.4  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 1 ค่าอุปกรณ์การเรียน  (5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  248,435.00  0.00  0.00  248,435.00  0.00 100.00
1.5  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  321,550.00  0.00  0.00  321,550.00  0.00 100.00
1.6  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 3 ค่าจัดการเรียนการสอน (5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,115,337.00  0.00  0.00  5,005,476.00  109,861.00 97.85
1.7  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการที่ 1 ค่าอุปกรณ์การเรียน (73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,520,655.00  0.00  0.00  1,520,655.00  0.00 100.00
1.8  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,845,165.00  0.00  0.00  1,845,165.00  0.00 100.00
1.9  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการที่ 3 ค่าจัดการเรียนการสอน (73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,244,527.00  0.00  0.00  7,244,527.00  0.00 100.00
1.10  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (319 ครั้งที่ 242 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  345,500.00  0.00  0.00  344,000.00  1,500.00 99.57
1.11  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) รายการที่ 1 ค่าหนังสือเรียน (1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  11,285,117.00  0.00  0.00  11,285,117.00  0.00 100.00
1.12   รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) รายการที่ 2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,840,950.00  0.00  0.00  6,840,950.00  0.00 100.00
1.13  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) รายการที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน (1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  3,624,310.00  0.00  0.00  3,624,310.00  0.00 100.00
1.14  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) รายการที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,419,597.00  0.00  0.00  4,419,597.00  0.00 100.00
1.15  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) รายการที่ 5 ค่าจัดการเรียนการสอน  (1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,874,500.00  0.00  0.00  7,874,500.00  0.00 100.00
1.16  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (30%) รายการที่ 1 ค่าหนังสือเรียน (3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,748,655.00  0.00  0.00  4,748,655.00  0.00 100.00
1.17  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (30%) รายการที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,528,605.00  0.00  0.00  1,528,605.00  0.00 100.00
1.18  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (30%) รายการที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  (3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,885,075.00  0.00  0.00  2,885,075.00  0.00 100.00
1.19  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (30%) รายการที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,852,575.00  0.00  0.00  1,852,575.00  0.00 100.00
1.20  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (30%) รายการที่ 5 ค่าจัดการเรียนการสอน (3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  16,954,289.00  0.00  0.00  16,954,289.00  0.00 100.00
1.21  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 1 ค่าหนังสือ (3044 ครั้งที่ 705 ลว. 24  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  564,263.00  0.00  0.00  564,263.00  0.00 100.00
1.22  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (3044 ครั้งที่ 705 ลว. 24  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  159,215.00  0.00  0.00  159,215.00  0.00 100.00
1.23  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (3044 ครั้งที่ 705 ลว. 24  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  390,135.00  0.00  0.00  390,135.00  0.00 100.00
1.24  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3044 ครั้งที่ 705 ลว. 24  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  192,171.00  0.00  0.00  192,171.00  0.00 100.00
1.25  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 5 ค่าจัดการเรียนการสอน (3044 ครั้งที่ 705 ลว. 24  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  3,026,492.00  0.00  0.00  3,026,492.00  0.00 100.00
1.26   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (3431 ครั้งที่ 766 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  211,000.00  0.00  0.00  211,000.00  0.00 100.00
- รวม  109,057,719.00  0.00 0.00 108,946,358.00 111,361.00 99.90  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (51990)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (35000200)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2/2565 (429 ครั้งที่ 280 ลว. 7  ก.พ. 2566) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  262,000.00  0.00  0.00  262,000.00  0.00 100.00
2.2  รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 (ร้อยละ 60) (1924 ครั้งที่ 520 ลว. 12  พ.ค. 2566) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  157,200.00  0.00  0.00  157,200.00  0.00 100.00
2.3  รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 40) (3472 ครั้งที่ 790 ลว. 21  ส.ค. 2566) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  62,800.00  0.00  0.00  62,800.00  0.00 100.00
- รวม  482,000.00  0.00 0.00 482,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  109,539,719.00  0.00 0.00 109,428,358.00 111,361.00 99.90  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved