รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) รายการที่ 1 ค่าอุปกรณ์การเรียน (4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  3,666,800.00  0.00  0.00  3,666,800.00  0.00 100.00
1.2  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  4,447,532.00  0.00  0.00  4,447,532.00  0.00 100.00
1.3  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) รายการที่ 3 ค่าจัดการเรียนการสอน  (4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  17,745,269.00  0.00  0.00  17,745,269.00  0.00 100.00
1.4  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 1 ค่าอุปกรณ์การเรียน  (5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  248,435.00  0.00  0.00  248,435.00  0.00 100.00
1.5  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  321,550.00  0.00  0.00  321,550.00  0.00 100.00
1.6  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการที่ 3 ค่าจัดการเรียนการสอน (5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  5,115,337.00  0.00  0.00  5,115,337.00  0.00 100.00
1.7  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการที่ 1 ค่าอุปกรณ์การเรียน (73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,520,655.00  0.00  0.00  1,520,655.00  0.00 100.00
1.8  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,845,165.00  0.00  0.00  1,845,165.00  0.00 100.00
1.9  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการที่ 3 ค่าจัดการเรียนการสอน (73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,244,527.00  0.00  0.00  7,244,527.00  0.00 100.00
1.10  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (319 ครั้งที่ 242 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  345,500.00  0.00  0.00  345,500.00  0.00 100.00
- รวม  42,500,770.00  0.00 0.00 42,500,770.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  42,500,770.00  0.00 0.00 42,500,770.00 0.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved