รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (096012)
  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (20004E27015000001)
  1. กิจกรรม : - (P1000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (4554 ครั้งที่ 2 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  84,000.00  0.00  0.00  82,000.00  2,000.00 97.62
1.2  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน (4943 ครั้งที่ 3 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
1.3  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (5423 ครั้งที่ 5 ลว. 23  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,362,000.00  0.00  0.00  1,344,000.00  18,000.00 98.68
1.4  (โอนกลับส่วนกลาง) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (2182 ครั้งที่ 6 ลว. 13  มิ.ย. 2565) งบโรงเรียน  -20,000.00  0.00  0.00  0.00  -20,000.00 0.00
- รวม  1,430,000.00  0.00 0.00 1,430,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500268)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 3,206,470 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 4,464,485 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 17,680,300 บาท (4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  25,351,255.00  0.00  0.00  25,351,255.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 150,135 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 220,080 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน (5148 ครั้งที่ 82 ลว. 3  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  3,860,292.00  0.00  0.00  3,860,292.00  0.00 100.00
2.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (264 ครั้งที่ 159 ลว. 21  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  368,000.00  0.00  0.00  368,000.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (30%) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,299,320 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,809,135 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 7,164,700 บาท (372 ครั้งที่ 175 ลว. 31  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  10,273,155.00  0.00  0.00  10,273,155.00  0.00 100.00
2.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) จำนวน 5 รายการ 1. ค่าหนังสือเรียน 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/1162 ครั้งที่ 303 ลว. 24  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  33,350,102.00  0.00  0.00  33,350,102.00  0.00 100.00
2.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ แบ่งเป็น ค่าหนังสือเรียน จำนวน 472,436 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 125,210 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 300,060 บาท  (2667 ครั้งที่ 624 ลว. 11  ก.ค. 2565) งบโรงเรียน  3,921,255.00  0.00  0.00  3,921,255.00  0.00 100.00
2.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (30%) จำนวน 5 รายการ 1. ค่าหนังสือเรียน 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. ค่าจัดการเรียนการสอน (2770 ครั้งที่ 644 ลว. 21  ก.ค. 2565) งบโรงเรียน  26,829,117.00  0.00  0.00  26,829,117.00  0.00 100.00
2.8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (3118 ครั้งที่ 737 ลว. 15  ส.ค. 2565) งบโรงเรียน  168,000.00  0.00  0.00  168,000.00  0.00 100.00
2.9  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (4383 ครั้งที่ 938 ลว. 28  ก.ย. 2565) งบโรงเรียน  185,000.00  0.00  0.00  0.00  185,000.00 0.00
- รวม  104,306,176.00  0.00 0.00 104,121,176.00 185,000.00 99.82  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002500005)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (ร้อยละ 70) (5045 ครั้งที่ 68 ลว. 29  พ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  180,600.00  0.00  0.00  180,600.00  0.00 100.00
3.2  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 70) (1140 ครั้งที่ 298 ลว. 23  มี.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  76,800.00  0.00  0.00  76,800.00  0.00 100.00
3.3   ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1/2565 (2712 ครั้งที่ 630 ลว. 18  ก.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  264,000.00  0.00  0.00  264,000.00  0.00 100.00
- รวม  521,400.00  0.00 0.00 521,400.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  106,257,576.00  0.00 0.00 106,072,576.00 185,000.00 99.83  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved