รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (096012)
  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (20004E27015000001)
  1. กิจกรรม : - (P1000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (4554 ครั้งที่ 2 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  84,000.00  0.00  0.00  82,000.00  2,000.00 97.62
1.2  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน (4943 ครั้งที่ 3 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 86,000.00 2,000.00 97.73  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 3,206,470 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 4,464,485 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 17,680,300 บาท (4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  25,351,255.00  0.00  0.00  25,351,255.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 150,135 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 220,080 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน จ (5148 ครั้งที่ 82 ลว. 3  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  3,860,292.00  0.00  0.00  0.00  3,860,292.00 0.00
- รวม  29,211,547.00  0.00 0.00 25,351,255.00 3,860,292.00 86.79  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (ร้อยละ 70) (5045 ครั้งที่ 68 ลว. 29  พ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  180,600.00  0.00  0.00  0.00  180,600.00 0.00
- รวม  180,600.00  0.00 0.00 0.00 180,600.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  29,480,147.00  0.00 0.00 25,437,255.00 4,042,892.00 86.29  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved