รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 84,570 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 123,390 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,995,166 บาท (5499 ครั้งที่ 130 ลว. 17  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  2,163,126.00  0.00  0.00  2,163,126.00  0.00 100.00
- รวม  2,163,126.00  0.00 0.00 2,163,126.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 (148 ครั้งที่ 187 ลว. 11  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  232,320.00  0.00  0.00  232,320.00  0.00 100.00
- รวม  232,320.00  0.00 0.00 232,320.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000436002500004)
  3. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,359,715 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,902,165 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 7,509,850 บาท (148 ครั้งที่ 187 ลว. 11  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,771,730.00  0.00  0.00  10,771,730.00  0.00 100.00
- รวม  10,771,730.00  0.00 0.00 10,771,730.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  4. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (70%) 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ค่าจัดการเรียนการสอน  (4886 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  26,128,839.00  0.00  0.00  26,128,839.00  0.00 100.00
- รวม  26,128,839.00  0.00 0.00 26,128,839.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  5. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมทบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2563 (466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  16,054.00  0.00  0.00  16,054.00  0.00 100.00
- รวม  16,054.00  0.00 0.00 16,054.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  6. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ง 241/xx ครั้งที่ xx ลว. 24  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  454,500.00  0.00  0.00  445,000.00  9,500.00 97.91
- รวม  454,500.00  0.00 0.00 445,000.00 9,500.00 97.91  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500012)
  7. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%) จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ่ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ง 241/1593 ครั้งที่ 386 ลว. 16  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  34,535,858.00  0.00  0.00  34,535,858.00  0.00 100.00
- รวม  34,535,858.00  0.00 0.00 34,535,858.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (200044302250183)
  8. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) ครั้งที่ 2 (587 ครั้งที่ 587 ลว. 6  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  8,849,250.00  0.00  0.00  8,849,250.00  0.00 100.00
- รวม  8,849,250.00  0.00 0.00 8,849,250.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  9. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 1. ค่าหนังสือเรียน 242,005 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 71,115 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 146,520 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 99,660 บาท 5. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,567,929 บาท (2906 ครั้งที่ 625 ลว. 27  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  2,127,229.00  0.00  0.00  2,127,229.00  0.00 100.00
- รวม  2,127,229.00  0.00 0.00 2,127,229.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (200044302250183)
  10. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 (30%) 1. ค่าหนังสือเรียน 4,830,382 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,339,325 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,668,810 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,856,020 บาท 5. ค่าจัดการเรียนการสอน 7,349,500 บาท (3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  18,044,037.00  0.00  0.00  18,044,037.00  0.00 100.00
- รวม  18,044,037.00  0.00 0.00 18,044,037.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
  11. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (3427 ครั้งที่ 733 ลว. 26  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  394,500.00  0.00  0.00  394,500.00  0.00 100.00
- รวม  394,500.00  0.00 0.00 394,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (200043022500183)
  12. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท  (3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  36,000.00  0.00  0.00  36,000.00  0.00 100.00
12.2  นักการภารโรง จำนวน 9 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท (3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  85,050.00  0.00  0.00  85,050.00  0.00 100.00
- รวม  121,050.00  0.00 0.00 121,050.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002500004)
  13. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (2403 ครั้งที่ 539 ลว. 16  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  145,000.00  0.00  0.00  145,000.00  0.00 100.00
- รวม  145,000.00  0.00 0.00 145,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200436002500004)
  14. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (3551 ครั้งที่ 763 ลว. 2  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  113,000.00  0.00  0.00  113,000.00  0.00 100.00
- รวม  113,000.00  0.00 0.00 113,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (096012)
  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (รอรหัส)
  15. กิจกรรม : ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1   ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน (3499 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  51,042,000.00  0.00  0.00  50,942,000.00  100,000.00 99.80
- รวม  51,042,000.00  0.00 0.00 50,942,000.00 100,000.00 99.80  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  155,138,493.00  0.00 0.00 155,028,993.00 109,500.00 99.93  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved