รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 84,570 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 123,390 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,995,166 บาท (5499 ครั้งที่ 130 ลว. 17  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  2,163,126.00  0.00  0.00  2,163,126.00  0.00 100.00
- รวม  2,163,126.00  0.00 0.00 2,163,126.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 (148 ครั้งที่ 187 ลว. 11  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  232,320.00  0.00  0.00  232,320.00  0.00 100.00
- รวม  232,320.00  0.00 0.00 232,320.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000436002500004)
  3. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,359,715 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,902,165 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 7,509,850 บาท (148 ครั้งที่ 187 ลว. 11  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,771,730.00  0.00  0.00  10,771,730.00  0.00 100.00
- รวม  10,771,730.00  0.00 0.00 10,771,730.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  4. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (70%) 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ค่าจัดการเรียนการสอน  (4886 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  26,128,839.00  0.00  0.00  26,128,839.00  0.00 100.00
- รวม  26,128,839.00  0.00 0.00 26,128,839.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  5. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมทบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2563 (466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  16,054.00  0.00  0.00  16,054.00  0.00 100.00
- รวม  16,054.00  0.00 0.00 16,054.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500183)
  6. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ง 241/xx ครั้งที่ xx ลว. 24  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  454,500.00  0.00  0.00  445,000.00  9,500.00 97.91
- รวม  454,500.00  0.00 0.00 445,000.00 9,500.00 97.91  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000443022500012)
  7. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%) จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ่ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ง 241/1593 ครั้งที่ 386 ลว. 16  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  34,535,858.00  0.00  0.00  34,535,858.00  0.00 100.00
- รวม  34,535,858.00  0.00 0.00 34,535,858.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
  8. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) ครั้งที่ 2 (587 ครั้งที่ 587 ลว. 6  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  8,849,250.00  0.00  0.00  8,849,250.00  0.00 100.00
- รวม  8,849,250.00  0.00 0.00 8,849,250.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002500004)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (2403 ครั้งที่ 539 ลว. 16  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  145,000.00  0.00  0.00  145,000.00  0.00 100.00
- รวม  145,000.00  0.00 0.00 145,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  83,296,677.00  0.00 0.00 83,287,177.00 9,500.00 99.99  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved