รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  1. กิจกรรม : อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (2000431006)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน (4769 ครั้งที่ 4 ลว. 20  ต.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,800.00  0.00  0.00  1,708.00  5,092.00 25.12
- รวม  6,800.00  0.00 0.00 1,708.00 5,092.00 25.12  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (2000431006)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,375 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,660,500.00  0.00  0.00  1,660,500.00  0.00 100.00
2.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,225 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  221,400.00  0.00  0.00  216,272.18  5,127.82 97.68
2.3  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม จำนวนเงิน 9,225 บาท (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  221,400.00  0.00  0.00  221,400.00  0.00 100.00
2.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้าง 15,000 บาท คิดเป็น 75 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  8,100.00  0.00  0.00  0.00  8,100.00 0.00
2.5  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้าง 9,000 บาท คิดเป็น 45 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,080.00  0.00  0.00  0.00  1,080.00 0.00
2.6  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท คิดเป็น 45 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,080.00  0.00  0.00  0.00  1,080.00 0.00
2.7  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท คิดเป็น 75 บาท : อัตรา (490 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  6,075.00  0.00  0.00  0.00  6,075.00 0.00
2.8  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,372,950.00  0.00  0.00  1,365,600.00  7,350.00 99.46
2.9  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  87,750.00  0.00  0.00  0.00  87,750.00 0.00
2.10  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม จำนวนเงิน 9,450 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  198,990.00  0.00  0.00  190,620.00  8,370.00 95.79
- รวม  3,779,325.00  0.00 0.00 3,654,392.18 124,932.82 96.69  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ) (2000431006)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,375 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,245,375.00  0.00  0.00  1,245,375.00  0.00 100.00
3.2  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท  (4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  54,000.00  0.00  0.00  54,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,087,650.00  0.00  0.00  1,077,776.13  9,873.87 99.09
3.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท  (198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  54,000.00  0.00  0.00  18,000.00  36,000.00 33.33
3.5  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2566) (869 ครั้งที่ 361 ลว. 2  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
3.6  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2566) (1191 ครั้งที่ 418 ลว. 21  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  0.00  0.00  189,000.00 0.00
- รวม  2,819,025.00  0.00 0.00 2,584,151.13 234,873.87 91.67  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  4. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (86190)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566) (4954 ครั้งที่ 27 ลว. 31  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  85,000.00  0.00  0.00  68,000.00  17,000.00 80.00
- รวม  85,000.00  0.00 0.00 68,000.00 17,000.00 80.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  5. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (96778)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (4953 ครั้งที่ 19 ลว. 31  ต.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  6. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับเด็กพิการ) (00117)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม 2566)  (5044 ครั้งที่ 51 ลว. 7  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  187,920.00  0.00  0.00  187,200.00  720.00 99.62
6.2  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) พี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม 67 อัตรา (5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  3,777,192.00  0.00  0.00  3,396,690.00  380,502.00 89.93
6.3  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) พี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา (5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  1,080,000.00  0.00  0.00  781,200.03  298,799.97 72.33
6.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาแนวทางของวอลดอร์ฟ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2566) (1115 ครั้งที่ 408 ลว. 17  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  94,500.00  0.00  0.00  0.00  94,500.00 0.00
- รวม  5,139,612.00  0.00 0.00 4,365,090.03 774,521.97 84.93  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  7. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (00026)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะทำงานในการเข้าร่วมการประชุมคัดกรอง คำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร (5488 ครั้งที่ 104 ลว. 2  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  500.00  0.00  0.00  500.00  0.00 100.00
7.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาและค่าดำเนินโครงการของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังลิบ ระดับประถมศึกษา (366 ครั้งที่ 263 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  13,000.00  0.00  0.00  0.00  13,000.00 0.00
7.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 (896 ครั้งที่ 364 ลว. 7  มี.ค. 2566) โรงเรียนราชวินิต  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  33,500.00  0.00 0.00 500.00 33,000.00 1.49  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  8. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (00037)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกอบรมวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร (5543 ครั้งที่ 111 ลว. 8  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
8.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่2 (เขาใหญ่) จั (23 ครั้งที่ 170 ลว. 4  ม.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  3,000.00  0.00  0.00  1,062.00  1,938.00 35.40
- รวม  3,800.00  0.00 0.00 1,062.00 2,738.00 27.95  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  9. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (00108)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานนํ้าและอากาศให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และประเมินรับตราพระราชทานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 (205 ครั้งที่ 207 ลว. 20  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
9.2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเนื้อหา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (317 ครั้งที่ 248 ลว. 27  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,500.00  0.00  0.00  0.00  6,500.00 0.00
9.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มี.ค-9 เม.ย 2566 (956 ครั้งที่ 369 ลว. 8  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,000.00  0.00  0.00  0.00  4,000.00 0.00
- รวม  25,500.00  0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  10. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา (00078)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนที่มีความอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมโรยัลสวีท กรุงเทพมหานคร (295 ครั้งที่ 237 ลว. 26  ม.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 0.00 800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (31006100)
  11. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) (1036 ครั้งที่ 389 ลว. 13  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (6686176)
  12. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (00040)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT,NT และ 0-NET  (5005 ครั้งที่ 42 ลว. 3  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
12.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป (259 ครั้งที่ 225 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  8,010.00  0.00  0.00  6,780.00  1,230.00 84.64
- รวม  8,610.00  0.00 0.00 7,380.00 1,230.00 85.71  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (6686176)
  13. กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (86181)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face)  (5470 ครั้งที่ 102 ลว. 1  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (6686176)
  14. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (86176)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  (197 ครั้งที่ 214 ลว. 19  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  11,200.00  0.00  0.00  10,444.00  756.00 93.25
14.2  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  (243 ครั้งที่ 219 ลว. 23  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  14,200.00  0.00 0.00 10,444.00 3,756.00 73.55  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (310066200)
  15. กิจกรรม : ส่งเสริม กิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (52039)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร (5854 ครั้งที่ 159 ลว. 27  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  494.00  106.00 82.33
- รวม  600.00  0.00 0.00 494.00 106.00 82.33  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (098011)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (310066200)
  16. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (89179)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหว (58 ครั้งที่ 176 ลว. 9  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,200.00  0.00  0.00  1,620.00  1,580.00 50.63
- รวม  3,200.00  0.00 0.00 1,620.00 1,580.00 50.63  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (098011)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (06003600)
  17. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (57455)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1   เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  (5654 ครั้งที่ 130 ลว. 16  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  11,951,172.00  0.00 0.00 10,696,041.34 1,255,130.66 89.50  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved