รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สพป.กทม. 

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2019