[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.กทม.
Paperless Office พ.ศ. 2566  
นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติราชการ) หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   Smart Obec  
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนพญาไท
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางพีรานุช ไชยพิเดช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  peeranud.pyt@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  p.supharn@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนราชวินิต
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายปรพล แก้วชาติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thailand5577@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ช่างสาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  rattana180409@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนวัดโสมนัส
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  indyweboss1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนวัดอมรินทราราม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางภารดี ผางสง่า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dr.paradee@yahoo.co.th

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Weera@phyathai.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุนิพา ไชยหงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  adsunipa@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  officialpibooluppatham@pibool.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watcharavee@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุรดา ไชยสงคราม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bkkp

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางดารณี คุณอนันต์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  daranee@abss.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  khemmanit.a@prayaprasert.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวิเชียร สุขจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wichin.wc@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  plubpla.school@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวสุปราณี อุปรา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  supraneetak@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางอรุณี จิรมหาศาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Krunoi575@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนวัดชนะสงคราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kankankaewprayta@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  นายโครงการ อ่อนจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kronggarn2519@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาววิวรรณ แซ่จิว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wiwan9669@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายนันทวัฒน์ ชูภู่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Jakri2508@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  mettasri12@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางเมตตา ศิริรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  mettasirirat@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนวัดเจ้ามูล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eak _cu53@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  นางจันทนา ดวงมาลัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Chantana15052521@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนวัดหนัง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watnangschool@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนวัดนาคปรก
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ludkood@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวจรรยา ภู่ระหง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Chanya2560@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  peerawut.pimrod@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dhitimawadee@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุดารัตน์ พลแพงพา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ponpangpa2012@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนดาราคาม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Kruor.dj3050@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  นายณัฐพัชร ป้อมหิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  panom_1@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนประถมนนทรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายชาตรี นามคุณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  pissadan777@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนสายน้ำทิพย์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  KAMAITORN9145@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  moosomkiat2506@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Tonpong2514@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.