รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   งบประมาณ -148,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ -148,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved