รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  งบประมาณ 1,838,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,690,000.00 บาท คงเหลือ 148,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ งวดเดียว 1,690,000.00 20  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved