รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 1,213,000.00 บาท เบิกจ่าย 782,300.00 บาท คงเหลือ 430,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม รร.วัดชัยชนะสงคราม 273,805.00 19  เม.ย. 2564
2 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม รร.วัดชัยชนะสงคราม 273,805.00 11  พ.ค. 2564
3 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม รร.วัดชัยชนะสงคราม งวดสุดท้าย 234,690.00 27  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved