รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการสร้างผู้นำลูกเสือฯ รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 5,000.00 13  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved