รายการเบิกจ่าย
 กลับ   (โอนกลับคืนส่วนกลาง) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณ -29,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ -29,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved