รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,995.94 บาท คงเหลือ 4.06 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกคาวัสดุโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯกลุ่มนิเทศ 9,995.94 25  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved