รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 150,000.00 บาท เบิกจ่าย 121,579.80 บาท คงเหลือ 28,420.20 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าถายเอกสารคู่มือประเมิน ITA ศน.รัชนีวัลย์ 2,640.00 31  ส.ค. 2564
2 เบิกค่าวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริต (ศน.สุธาทิพย์) 36,399.80 6  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ศน.รัชนีวัลย์ 4,540.00 15  ก.ย. 2564
4 เบิกเงินยืมราชการ บย.29/64 ศน.นภัทร 78,000.00 29  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved