รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2564)   งบประมาณ 2,202,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,913,882.12 บาท คงเหลือ 288,317.88 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงราชการ รร. ส.ค.64 473,857.12 23  ส.ค. 2564
2 เบิกค่าครองชีพขั่วคราว รร. ส.ค.64 8,645.00 23  ส.ค. 2564
3 บิกค่าจ้างพนักงานราชการ สพป.กทม.เดือน กันยายน 2564 221,630.00 17  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าครองชีพขั่วคราวพนักงานเขต ก.ย.64 11,475.00 17  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าตอบแทนพนักงราชการโรงเรียน ก.ย.64 1,189,630.00 17  ก.ย. 2564
6 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการโรงเียน ก.ย.64 8,645.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved