รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)  งบประมาณ 172,800.00 บาท เบิกจ่าย 172,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค.64(รร.) 145,060.00 24  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าครองชีพ มี.ค.64 (รร.) 8,645.00 24  มี.ค. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค.64 (เขต) 19,095.00 24  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved