รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  งบประมาณ 382,600.00 บาท เบิกจ่าย 382,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน-ประถมทวีธาภิเศก 133,200.00 6  ก.ค. 2564
2 เบิกค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.ประถมทวีธาภิเศก 189,600.00 7  ก.ค. 2564
3 เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิด-รร.ประถมทวีธาภิเศก 59,800.00 15  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved