รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 3,233,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,645,000.00 บาท คงเหลือ 1,588,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(งวดสุดท้าย) รร.อนุบาลวัดปรินายก 1,645,000.00 18  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved