รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท  งบประมาณ 1,767,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,107,000.00 บาท คงเหลือ 660,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนครูชั้นวิกฤตเดือนพฤศจิกายน 2564 540,000.00 18  พ.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤตเดือนพฤศจิกายน 2564 13,500.00 18  พ.ย. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤตเดือนตุลาคม 2564 540,000.00 18  พ.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤตเดือนตุลาคม 2564 13,500.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved