รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,180 บาท  งบประมาณ 251,100.00 บาท เบิกจ่าย 166,050.00 บาท คงเหลือ 85,050.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนนักการภารโรงเดือน พ.ย.64 81,000.00 18  พ.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมเดือน พ.ย.64 2,025.00 18  พ.ย. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนนักการภารโรงเดือนตุลาคม 2564 81,000.00 18  พ.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมเดือน ต.ค.64 2,025.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved