รายการเบิกจ่าย
 กลับ   จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  งบประมาณ 4,882,248.00 บาท เบิกจ่าย 1,291,500.00 บาท คงเหลือ 3,590,748.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน พฤศจิกายน 2564 630,000.00 18  พ.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเดือน พฤศจิกายน 2564 15,750.00 18  พ.ย. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเดือนตุลาคม 2564 630,000.00 18  พ.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมครูพี้เลี้ยงเดืนอ ตุลาคม 2564 15,750.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved