รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564) รายการเงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม   งบประมาณ 192,400.00 บาท เบิกจ่าย 15,128.78 บาท คงเหลือ 177,271.22 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการ รร. เดือน ก.ย.64 15,128.78 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved