รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (มกราคม-ธันวาคม 2564)  งบประมาณ 170,000.00 บาท เบิกจ่าย 170,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินประกันสังคม มี.ค.64(เขต) 5,898.00 24  มี.ค. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคม เม.ย.64 (รร.) 40,853.00 21  เม.ย. 2564
3 เบิกเงินประกันสังคม เม.ย.64 (เขต) 10,015.00 21  เม.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ค.64 (เขต) 10,015.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกเงินประกันสังคม พ.ค.64 (รร.) 40,261.00 20  พ.ค. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคม มิ.ย.64 (รร.) 19,885.00 22  มิ.ย. 2564
7 เบิกเงินประกันสังคม มิ.ย.64 (เขต) 5,009.00 22  มิ.ย. 2564
8 เบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี2564 (เพิ่มเติม) 204.00 17  ก.พ. 2564
9 เบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการปี 2564 16,830.78 9  ก.ค. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคม รร. ก.ค.64 20,081.00 20  ก.ค. 2564
11 เบิกประกันสังคม เขต ก.ค.64 948.22 20  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved