รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 1,080.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,080.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved