รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.วิถีใหม่วิถีคุณภาพ" ในเรื่องการดำเนินงานเฝ้าระวังข่าวสารประจำภูมิภาคและการเข้าช่วยเหลือ เยียวยาเด็กนักเรียนอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์  งบประมาณ 200,000.00 บาท เบิกจ่าย 200,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโรงการช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 กลุ่มส่งเสริม (พัชราภรณ์) 200,000.00 13  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved