รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.วิถีใหม่วิถีคุณภาพ" ในเรื่องการดำเนินงานเฝ้าระวังข่าวสารประจำภูมิภาคและการเข้าช่วยเหลือ เยียวยาเด็กนักเรียนอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์  งบประมาณ 200,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 200,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved