รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563  งบประมาณ 24,640.00 บาท เบิกจ่าย 23,420.00 บาท คงเหลือ 1,220.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเหมารถโครงการฯ-รร.ทีปังกรฯ 9,500.00 9  มิ.ย. 2564
2 เบิกค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพระราชทานประกาศนียบัตรฯ 13,920.00 2  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved