รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท   งบประมาณ 163,620.00 บาท เบิกจ่าย 163,620.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเหมายาม ต.ค.63-มี.ค.64 31,320.00 12  พ.ค. 2564
2 เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เขต พ.ค.64 18,000.00 20  พ.ค. 2564
3 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต พ.ค.64 900.00 20  พ.ค. 2564
4 เบิกเงินค่าจ้างแม่่บ้าน พ.ค.64 18,000.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกเงินประกันสังคมแม่บ้าน พ.ค.64 900.00 20  พ.ค. 2564
6 เบิกค่าจ้างแม่บ้าน มิ.ย.64 (2 ราย) 18,000.00 22  มิ.ย. 2564
7 เบิกเงินประกันสังคมแม่บ้าน มิ.ย.64 450.00 22  มิ.ย. 2564
8 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มิ.ย.64 18,000.00 22  มิ.ย. 2564
9 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มิ.ย.64 450.00 22  มิ.ย. 2564
10 เบิกประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต ก.ค.64 450.00 20  ก.ค. 2564
11 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี่เขต ก.ค.64 18,000.00 20  ก.ค. 2564
12 เบิกค่าจ้างแม่บ้านเขต เดือน ก.ค.64 18,000.00 20  ก.ค. 2564
13 เบิกประกันสังคมแม่บ้านเขต เดือน ก.ค.64 450.00 20  ก.ค. 2564
14 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่เขต ส.ค.64 18,000.00 23  ส.ค. 2564
15 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต ส.ค.64 450.00 23  ส.ค. 2564
16 เบิกค่าจ้างแม่บ้านเขต เดือน ส.ค.64 2,250.00 23  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved