รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2564) 2. อัตราจ้างเหมาบริการ 27 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  งบประมาณ 729,000.00 บาท เบิกจ่าย 729,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.64/16 ราย/12 โรงเรียน 144,000.00 25  มิ.ย. 2564
2 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ค.64/16 ราย /12 โรงเรียน 144,000.00 25  มิ.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิ.ย.64/16 โรงเรียน 243,000.00 14  ก.ค. 2564
4 บิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ก.ค.-ส.ค.64/16 โรงเรียน/27 ราย 198,000.00 15  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved