รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 5 เป็นจำนวน 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิ  งบประมาณ 94,500.00 บาท เบิกจ่าย 94,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟเดือน เม.ย.64 (ตกเบิก) 25,680.00 11  พ.ค. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคม เม.ย.64 (ตกเบิก) 1,500.00 11  พ.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูเดือน พ.ค.64 30,000.00 20  พ.ค. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ค.64 1,500.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างครูเดือน มิ.ย.64 30,000.00 22  มิ.ย. 2564
6 เบิกประกันสังคมเดือน มิ.ย.64 750.00 22  มิ.ย. 2564
7 เบิกค่าจ้างครูตกเบิกเดือน ก.ค.64 5,070.00 23  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved