รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบประมาณ 150,000.00 บาท เบิกจ่าย 29,993.98 บาท คงเหลือ 120,006.02 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุกิจกรรมดำเนินความปลอดภัยในสถานศึกษา รร.โฆสิตสโมสร 9,993.98 3  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าวัสดุกิจกรรมดำเนินความปลอดภัยในสถานศึกษา รร.พญาไท 10,000.00 3  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าวัสดุโครงการปลอดภัยสถานศึกษา รร.วัดประยุรวงศาวาส 10,000.00 3  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved