รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)  งบประมาณ 2,583,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,583,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูเดือน ธ.ค.63 614,400.00 23  ธ.ค. 2563
2 เบิกประกันสังคม เดือน ธ.ค.63 30,000.00 23  ธ.ค. 2563
3 เบิกค่าจ้างเดือน ม.ค.64 615,000.00 22  ม.ค. 2564
4 เบิกประกันสังคม ม.ค..64 18,000.00 22  ม.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างเดือน ก.พ.64 603,214.29 18  ก.พ. 2564
6 เบิกประกันสังคม เดือน ก.พ.64 17,646.00 18  ก.พ. 2564
7 เบิกค่าตอบแทนครู มี.ค.64 588,870.97 24  มี.ค. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม มี.ค.64 17,666.00 25  มี.ค. 2564
9 เบิกค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต มี.ค.64 (ตกเบิก) 15,000.00 30  เม.ย. 2564
10 เบิกค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต เม.ย.64 63,202.74 30  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved