รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง  งบประมาณ 183,600.00 บาท เบิกจ่าย 183,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ต.ค.63 90,000.00 6  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรง ต.ค.63 1,800.00 6  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง พ.ย.63 81,000.00 6  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรง พ.ย.63 1,620.00 6  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าจ้างนักการภารโรงตกเบิก 1 ราย 9,180.00 23  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved