รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,325.47 บาท คงเหลือ 3,674.53 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดหนัง ส.ค. 11,325.47 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved